HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi định vị phát hiện âm quay số

background image

Thay đổi định vị phát hiện âm quay số

Thông thường thiết bị bắt đầu quay số fax ngay tức khắc. Nếu quý vị dùng thiết bị gắn

chung đường dây với máy điện thoại, hãy “mở” phần định vị phát hiện âm quay số. Điều này

giúp ngăn chận việc thiết bị gởi fax trong khi có người sử dụng điện thoại.
Ngầm định do xưởng định sẵn cho phát hiện âm quay số là On cho Pháp và Hung Gia Lợi,

và Off cho tất cả các vùng/quốc gia khác.