HP LaserJet 3030 All in One Printer - Dùng các chữ (ký tự) để quay số

background image

Dùng các chữ (ký tự) để quay số

Khi dùng bảng điều khiển để nhập tên quý vị trong phần đầu của fax hay nhập tên của

phím chỉ cần ấn một lần, của cách nhập quay số nhanh hay cách nhập để quay số cho

nhóm, ấn liên tiếp nút chữ-số thích nghi cho đến khi chữ quý vị cần hiện ra. Kế đó ấn nút

>

để chọn chữ (ký tự) đó rồi di chuyển sang khoảng trống kế tiếp. Bảng này trình bày những

chữ và số nào ghi trên các nút chữ-số, với ngôn ngữ ngầm định là Anh ngữ:

nút số

các chữ (ký tự)

1

1

2

A B C a b c 2

3

D E F d e f 3

4

G H I g h i 4

5

J K L j k l 5

6

M N O m n o 6

7

P Q R S p q r s 7

8

T U V t u v 8

9

W X Y Z w x y z 9

0

0

*

( ) + - . / , “ * & @

#

khoảng trống #