HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi định vị ngầm định của độ phân giải

background image

Thay đổi định vị ngầm định của độ phân giải

Độ phân giải, số chấm trong mỗi inch (dpi), ảnh hưởng đến phẩm chất của tài liệu gởi fax.

Nó cũng ảnh hưởng đến tốc độ truyền vì độ phân giải càng cao làm cho kích thước của tập

tin càng lớn, nên cần nhiều thời gian hơn để truyền. Định vị ngầm định của độ phân giải do

xưởng ấn định là Fine.
Dùng thủ tục này để thay đổi độ phân giải ngầm định cho tất cả các công tác fax cho một

trong các định vị sau đây:

Standard: Định vị này tạo phẩm chất thấp nhất và thời gian truyền nhanh nhất.

Fine: Định vị này tạo phẩm chất có độ phân giải cao hơn Standard thường thích nghi

cho các tài liệu văn bản.

Superfine: Định vị này tốt nhất cho tài liệu có chữ và hình ảnh. Thời gian truyền chậm

hơn Fine nhưng nhanh hơn Photo.

Photo: Định vị này tạo hình ảnh tốt nhất, nhưng gia tăng thời gian truyền rất nhiều.