HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nhận fax

background image

Nhận fax

Quý vị có thể nhận fax đến thiết bị hay đến máy tính của quý vị. Thường thường, fax đến

thiết bị được tự động trả lời. Tuy nhiên, nếu quý vị thay đổi những thiết bị gắn với cùng

đường dây điện thoại với thiết bị, quý vị phải thay đổi như thế nào để thiết bị trả lời cho fax

gởi đến. Xem

Định vị kiểu trả lời

để có các hướng dẫn.

Theo các thủ tục trong phần này để giải quyết các fax được gởi đến thiết bị.