HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để ngăn chận hay thôi ngăn chận một số fax

background image

Để ngăn chận hay thôi ngăn chận một số fax

Hoàn tất những bước sau đây để ngăn chận hay không ngăn chận các số fax bằng cách

dùng bảng điều khiển:
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Recv. setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Block faxes, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Thực hiện một trong các việc sau:

Để ngăn chận một số fax, dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Add entry, kế đó ấn nút

DANH

MỤC

/

NHẬP

. Nhập số fax hoàn toàn giống như đã hiện ra trên phần đầu "header” (kể cả

các khoảng trống), kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

. Nhập tên của số fax bị ngăn chận, kế đó

ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Để không ngăn chận một số fax duy nhất, dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Delete entry,

kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn số fax quý vị muốn loại bỏ,

kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để xác nhận việc loại bỏ.

Để không ngăn chận tất cả các số đã ngăn chận, dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Clear

all, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

lần nữa để xác nhận việc loại bỏ.

VIWW

Ngăn chận hay Không ngăn chận một số fax

43

Tiế

ng

Vi

ệt