HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để in sổ ghi hoạt động của fax

background image

Để in sổ ghi hoạt động của fax

Dùng các bước sau đây để in sổ ghi hoạt động của fax:
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Activity log, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để chọn Print log now. Thiết bị ra khỏi các định vị của Menu và in

sổ ghi.