HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để định vị cho sổ ghi hoạt động của fax được in tự động

background image

Để định vị cho sổ ghi hoạt động của fax được in tự động

Quý vị có thể quyết định xem có muốn hay không muốn tự động in sổ ghi của fax sau 40

lần nhập. Ngầm định do xưởng định sẵn là On. Dùng các bước sau đây để định vị việc in tự

động sổ ghi hoạt động của fax:
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Activity log, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Ấn nút

>

một lần để chọn Auto Log Print, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn On, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để xác nhận sự chọn lựa

của quý vị.

68

Chapter 4 Chapter Các sổ ghi Fax và các Báo cáo

VIWW