HP LaserJet 3030 All in One Printer - In sổ ghi sinh hoạt của fax

background image

In sổ ghi sinh hoạt của fax

Sổ ghi sinh hoạt của fax cung cấp theo thứ tự thời gian lịch sử của 40 fax đã nhận, gởi, xóa

gần đây nhất, và bất cứ lỗi nào đã xảy ra. Sổ ghi sinh hoạt của fax có những thông tin sau:

Tất cả fax đều đã được thiết bị nhận đủ

Tất cả fax đều được gởi đi từ bảng điều khiển

Tất cả fax đều được gởi đi từ Toolbox và chương trình phụ của phần mềm fax

Tất cả fax đều đã được gởi đi từ HP Workplace (cho máy tính tương hợp với Macintosh

được nối trực tiếp với thiết bị)