HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để in danh sách fax-bị ngăn chận

background image

Để in danh sách fax-bị ngăn chận

1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Block-fax list, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

. Thiết bị ra khỏi

các định vị của Menu và in danh sách.

74

Chapter 4 Chapter Các sổ ghi Fax và các Báo cáo

VIWW