HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax

background image

Để gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax

Dùng các bước sau đây để gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax:
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Call report, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Include 1st page, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn On hay Off, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để xác nhận sự

chọn lựa của quý vị.

VIWW

Gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax

71

Tiế

ng

Vi

ệt