HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nối HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một

background image

Nối HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một

Hoàn tất các chỉ dẫn sau đây để nối thiết bị với đường dây điện thoại.

Để nối thiết bị với ổ cắm kiểm soát một đường dây điện thoại

Hoàn tất các bước sau đây để nối thiết bị với ổ cắm điện thoại chỉ kiểm soát một đường dây

điện thoại, ngay cả trong trường hợp quý vị có hai số điện thoại trên đường dây này và sử

dụng dịch vụ theo kiểu chuông reo (như reo theo kiểu khác nhau).
1. Nếu một dây điện thoại đang được cắm vào ổ cắm điện thoại, hãy tháo dây và để riêng

một bên.

2. Mở cửa hộc chứa ống mực in, kế đó mở tấm che bên trái để lộ ra các cổng fax.

3. Lấy sợi dây fax đi kèm với thiết bị và nối một đầu của dây với cổng "đường

truyền" (cổng có ghi dấu hình chữ “L”).

Hình

Quý vị phải dùng sợi dây fax đi cùng với thiết bị để đảm bảo là thiết bị hoạt động đúng cách.

4. Đóng miếng che phía bên trái, kế đó đóng cửa của hộc chứa hộp mực in. Khi đóng

miếng che phía bên trái, phải bảo đảm là dây fax được đặt chui qua rãnh trên của tấm

che.

5. Cắm đầu kia của sợi dây fax với ổ cắm điện thoại trên tường.
Nếu quý vị muốn nối với các thiết bị phụ (như máy điện thoại, máy tự động trả lời, hoặc hộp

nhận biết người gọi (caller-ID box)) với đường dây điện thoại, xem

Nối các thiết bị phụ

.

Nếu quý vị không muốn nối với bất cứ thiết bị phụ nào, xem

Định rõ các định vị của máy fax

.

10

Chapter 1 Chapter Cài đặt Máy Fax

VIWW

background image

Để nối thiết bị với ổ cắm kiểm soát hai đường dây điện thoại

Theo những bước này để nối thiết bị với một ổ cắm điện thoại cho một đường dây hay cái

chẻ đôi nếu quý vị có một đường dây dùng riêng cho fax và một đường dây riêng cho tiếng

nói.
1. Nếu một dây điện thoại đang được cắm vào ổ cắm điện thoại, hãy tháo dây và để riêng

một bên.

2. Nếu quý vị không có ổ cắm điện thoại có cái chẻ đôi gắn sẵn, hãy cắm cái chẻ đôi

ngoại cho Đường truyền 1/Đường truyền 2 (không có kèm theo HP LaserJet thiết bị đa

năng tất cả trong một) vào ổ cắm điện thoại.

Hình

Có hai loại chẻ đôi khác nhau: Chẻ đôi song song (còn gọi là chẻ đôi chữ “T”) cung cấp hai

chỗ cắm điện thoại cho một ổ cắm kiểm soát một số điện thoại duy nhất; các chẻ đôi Đường

truyền1/Đường truyền2 cung cấp hai chỗ cắm điện thoại cho một ổ cắm kiểm soát hai số

điện thoại riêng biệt.

Hình

Không phải chẻ đôi nào cũng tương thích với thiết bị, và không phải tất cả các vùng/quốc

gia đều hỗ trợ việc dùng các chẻ đôi.

3. Mở cửa hộc chứa ống mực in, kế đó mở tấm che bên trái để lộ ra các cổng fax.

4. Lấy sợi dây fax đi kèm với thiết bị và nối một đầu của dây với cổng "đường

truyền" (cổng có ghi dấu chữ “L”).

Hình

Quý vị phải dùng sợi dây fax đi cùng với thiết bị để đảm bảo là thiết bị hoạt động đúng cách.

5. Đóng miếng che phía bên trái, kế đó đóng cửa của hộc chứa hộp mực in. Khi đóng

miếng che phía bên trái, phải bảo đảm là dây fax được đặt chui qua rãnh trên của tấm

che.

6. Nối đầu kia của sợi dây fax vào ổ cắm, ở phía fax của cái chẻ đôi.

VIWW

Nối thiết bị với đường dây điện thoại

11

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

Hình

Nếu quý vị không biết phía nào của cái chẻ đôi phải dùng cho số fax, hãy nối máy điện

thoại với một ổ cắm của cái chẻ đôi và quay số fax. Nếu quý vị nhận được tín hiệu bận

(busy signal), chứng tỏ máy điện thoại đang được nối với phía fax của cái chẻ đôi. Nếu quý

vị nhận được tín hiệu chuông reo, chứng tỏ máy điện thoại đang được nối với phía điện

thoại của cái chẻ đôi.

Nếu quý vị muốn nối với các thiết bị phụ (như máy điện thoại, máy tự động trả lời, hoặc hộp

nhận biết người gọi (caller-ID box)) với đường dây điện thoại, xem

Nối các thiết bị phụ

.

Nếu quý vị không muốn nối với bất cứ thiết bị phụ nào, xem

Định rõ các định vị của máy fax

.

12

Chapter 1 Chapter Cài đặt Máy Fax

VIWW