HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi định vị V.34

background image

Thay đổi định vị V.34

Định vị V.34 là giao thức của mođem mà thiết bị dùng để gởi fax. Đây là tiêu chuẩn toàn

cầu cho những mođem song công toàn phần (full-duplex modem) gởi và nhận dữ liệu qua

đường dây điện thoại đến tối đa 33,600 bit mỗi giây (bps). Ngầm định do xưởng định sẵn

cho định vị của V.34 là On.
Quý vị chỉ nên thay đổi định vị của V.34 nếu quý vị có trở ngại trong việc gởi và nhận fax từ

một thiết bị đặc biệt nào. Để định vị ở vị trí “đóng” có thể hữu ích khi quý vị cố thử gởi fax đi

nước ngoài, hay nhận fax từ nước ngoài, hay nếu quý vị dùng điện thoại nối qua vệ tinh.