HP LaserJet 3030 All in One Printer - Tạo fax có dấu-nhận

background image

Tạo fax có dấu-nhận

Thiết bị in thông tin nhận dạng người gởi ở phần trên cùng của mỗi fax nhận được. Quý vị

cũng có thể chọn để có phần đầu với thông tin về quý vị trong mỗi fax nhận được để xác

nhận ngày giờ fax nhận được. Ngầm định do xưởng định sẵn cho fax có dấu-nhận là Off.

Hình

Tùy chọn này chỉ áp dụng cho fax nhận được mà thiết bị in ra giấy.