HP LaserJet 3030 All in One Printer - Làm cho một máy điện thoại gắn thêm sẵn sàng để nhận fax

background image

Làm cho một máy điện thoại gắn thêm sẵn sàng để nhận fax

Với định vị này ở vị trí “mở”, quý vị có thể thông báo để thiết bị nhận fax gởi đến bằng cách

ấn liên tiếp các số 1-2-3 từ bàn phím nhỏ của máy điện thoại (chỉ có trong kiểu tone-dial).

Định vị ngầm định là On. Chỉ “tắt” định vị này nếu quý vị dùng kiểu quay số pulse dialing

hay quý vị có dịch vụ từ công ty điện thoại cũng dùng chuỗi 1-2-3. Dịch vụ của công ty điện

thoại sẽ không dùng được nếu nó không tương hợp với thiết bị.