HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để gởi một fax bị hoãn lại

background image

Để gởi một fax bị hoãn lại

1. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) của khay nhập hay vào máy quét dạng

phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet

3380 thiết bị đa năng tất cả trong một).

2. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

cho đến khi Fax functions hiện ra, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

cho đến khi Send fax later hiện ra, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng các nút chữ-số để nhập thời điểm bắt đầu, kế đó hoàn tất một trong những công

tác sau đây:
Nếu thiết bị được định vị theo kiểu 12-giờ, dùng nút

>

để di chuyển con chạy vượt quá

ký tự thứ tư để định vị A.M. hay P.M. Chọn 1 cho A.M. hay chọn 2 cho P.M., kế đó ấn

nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Nếu thiết bị được định vị theo kiểu 24-hour, ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

6. Hoàn tất một trong các công tác sau:

Dùng các nút chữ-số để nhập ngày tháng, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Chấp nhận ngầm định cho ngày tháng bằng cách ấn

DANH MỤC

/

NHẬP

.

7. Nhập số fax, nhập cách quay số nhanh, hay ấn phím chỉ cần ấn một lần (one-touch

key). (Đặc điểm này không hỗ trợ những nhóm không xác định (ad hoc).)

8. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

hay

BẢN FAX

/

GỞI

. Thiết bị quét ảnh của tài liệu vào bộ nhớ và gởi fax

này vào thời điểm đã định.

54

Chapter 3 Chapter Gởi Fax (cải tiến)

VIWW