HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax bị hoãn lại

background image

Gởi fax bị hoãn lại

Quý vị có thể lập lịch trình để fax có thể được gởi một cách tự động cho một hay nhiều

người vào một thời điểm trong tương lai. Khi quý vị hoàn tất thủ tục này, thiết bị quét ảnh tài

liệu vào bộ nhớ và trở về trạng thái sẵn sàng (Ready) để quý vị có thể thực hiện một công

tác khác.

Hình

Nếu thiết bị không thể truyền fax vào một thời điểm định trước trong lịch trình, thông tin này

được chỉ rõ trong báo cáo cuộc gọi của fax (nếu tùy chọn này ở vị trí “mở”) hay được ghi lại

trong sổ ghi sinh hoạt của fax. Việc truyền đi bị ngưng bởi vì cuộc gọi gởi fax không được

trả lời, hay bởi vì tín hiệu bận đã làm ngưng việc cố thử quay số lại. (Để có thêm thông tin,

hăy xem

Định vị những lần in báo cáo cuộc gọi fax

In sổ ghi sinh hoạt của fax

.)

Nếu quý vị đã sắp xếp để fax có thể gởi đi vào một thời điểm trong tương lai nhưng cần

thêm vài điều vào fax đó, quý vị có thể gởi thông tin bổ túc như một công tác khác. Tất cả

các fax đã được lập lịch trình để gởi đi cùng một lúc cho cùng một số fax được giao như

những fax riêng biệt.