HP LaserJet 3030 All in One Printer - Định vị tiền tố quay số

background image

Định vị tiền tố quay số

1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Ấn nút

>

một lần để chọn Fax Send setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Dial Prefix, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn On hay Off, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

6. Nếu quý vị chọn On, hãy dùng các nút chữ-số để nhập tiền tố, kế đó ấn

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Quý vị có thể dùng các số, các chỗ ngừng, và các ký hiệu quay số.

VIWW

Chèn một tiền tố (prefix) quay số

53

Tiế

ng

Vi

ệt