HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi các định vị rings-to-answer

background image

Thay đổi các định vị rings-to-answer

Khi kiểu trả lời được định vị với Tự động:, định vị rings-to-answer của thiết bị xác định số lần

điện thoại reo trước khi thiết bị trả lời cho một cuộc gọi đến.
Nếu thiết bị nối với một đường dây nhận cả fax lẫn điện thoại (đường dây chung) và cũng

dùng cho máy tự động trả lời (answering machine), có thể quý vị phải điều chỉnh định vị

rings-to-answer. Con số rings-to-answer cho thiết bị phải lớn hơn con số rings-to-answer

của máy tự động trả lời. Điều này cho phép máy tự động trả lời trả lời cuộc gọi đến và ghi sổ

thông báo nếu đó là một cuộc gọi với tiếng nói (voice call). Khi máy tự động trả lời trả lời

cuộc gọi, thiết bị nghe cuộc gọi và tự động trả lời cho cuộc gọi nếu nó phát hiện âm của fax.
Định vị ngầm định cho rings-to-answer là năm tại Hoa kỳ và Canada, và hai cho các quốc

gia/vùng khác.