HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để thay đổi tùy chọn quay số lại vì bận

background image

Để thay đổi tùy chọn quay số lại vì bận

Nếu tùy chọn đang mở, thiết bị tự động quay số lại nếu nó nhận được tín hiệu bận. Ngầm

định do xưởng định sẵn cho quay số lại vì bận là On.
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Send setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Redial if busy, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn On or Off, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.