HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nhận fax đến máy tính của quý vị

background image

Nhận fax đến máy tính của quý vị

Để nhận fax gởi đến máy tính của quý vị, trong phần mềm quý vị phải định vị phần receive-

to-PC (nhận-đến-PC) ở thế “mở” (xem phần Help của phần mềm cho thiết bị). Phần định vị

"receive-to-PC” chỉ có thể hoạt hóa từ một máy tính. Nếu vì bất cứ lý do nào máy tính

không có sẵn, quý vị có thể dùng thủ tục sau đây để chuyển phần định vị “receive-to-PC”

sang thế "đóng”, từ bảng điều khiển của thiết bị.