HP LaserJet 3030 All in One Printer - Định vị kiểu trả lời

background image

Định vị kiểu trả lời

Tùy theo tình trạng của quý vị, quý vị có thể định vị kiểu thiết bị trả lời nhưTự động: hay Thủ

công. Ngầm định do xưởng định vị là Tự động:.

Tự động: Với kiểu trả lời này, thiết bị trả lời cho cuộc gọi đến sau một số chuông reo

định sẵn hay dựa trên việc nhận biết âm thanh đặc biệt của fax. Để định rõ số chuông

reo, xem

Thay đổi các định vị rings-to-answer

.

Thủ công: Với kiểu trả lời này, thiết bị không bao giờ trả lời cuộc gọi. Quý vị phải tự

mình bắt đầu thủ tục nhận fax, bằng cách ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

trên bảng điều khiển hoặc

bắt máy điện thoại có gắn với đường dây và quay số 1-2-3 (chỉ dùng cho kiểu “tone-

dial”).

Hình

Mặc dù phần lớn người dùng để kiểu trả lời ở Tự động:, những người gọi điện thoại cho số

fax sẽ nghe âm của fax nếu không có ai trả lời điện thoại, hay nếu họ không cúp điện thoại

theo số chuông reo để trả lời. Nếu quý vị không muốn những người gọi đến nghe âm của

fax, dùng định vị Thủ công. Tuy nhiên cần nên nhớ là fax gởi đến sẽ không tự động nhận

được khi đã chọn kiểu Thủ công.