HP LaserJet 3030 All in One Printer - Fax (căn bản)

background image

Fax (căn bản)

Chương này trình bày những đặc điểm căn bản về fax có trong HP LaserJet thiết bị đa năng

tất cả trong một. Một số đặc điểm về fax cũng có thể hoàn tất qua phần mềm Toolbox. Để

có thông tin về Toolbox, hãy xem Hướng dẫn Người dùng (dạng điện tử).

● Nạp tài liệu gốc vào máy fax
● Gởi fax
● Sử dụng cách quay số theo lối thủ công
● Quay số lại theo lối thủ công
● Hủy bỏ một công tác gởi fax
● Gởi fax bằng cách dùng phần mềm
● Thay đổi định vị tương phản ngầm định
● Thay đổi định vị ngầm định của độ phân giải
● Thay đổi định vị ngầm định cho kích cỡ của kính
● Chọn kiểu gọi tone-dialing (dùng âm thanh) hay pulse-dialing (dùng xung)
● Thay đổi các định vị của quay số lại
● Nhận fax
● Nhận fax đến máy tính của quý vị
● Định vị kiểu trả lời
● Thay đổi kiểu chuông reo để trả lời cuộc gọi
● Thay đổi các định vị rings-to-answer
● Thay đổi các định vị tự động rút gọn các fax đến
● Ngăn chận hay Không ngăn chận một số fax
● Thay đổi những định vị về âm lượng

VIWW

21

Tiế

ng

Vi

ệt