HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax

background image

Gồm cả trang đầu của mỗi fax trong báo cáo cuộc gọi fax

Nếu tùy chọn này được để ở vị trí “mở” và hình ảnh của trang vẫn còn trong bộ nhớ của

thiết bị, báo cáo cuộc gọi fax sẽ gồm cả phần thu nhỏ (thu nhỏ 50-phần trăm) của trang đầu

của fax gởi đi hay nhận được gần đây nhất. Ngầm định do xưởng định sẵn cho tùy chọn này

là On.