HP LaserJet 3030 All in One Printer - Dùng đường dây chung

background image

Dùng đường dây chung

Nếu quý vị nối thiết bị với đường dây điện thoại dùng chung cho fax và tiếng nói, hoặc quý

vị có một đường dây điện thoại dùng cho hai số điện thoại và dịch vụ kiểu reo (ring-pattern),

quý vị có thể nối các thiết bị sau:

Caller-ID box (hộp Nhận diện Người gọi)

Mođem: Quý vị có thể nối một mođem máy tính (mođem ngoài hay trong) với đường

dây chung nếu muốn dùng đường dây chung cho điện thư (e-mail) hay để truy cập

Internet, nhưng quý vị không thể gởi hay nhận fax trong khi dùng đường dây cho những

mục đích này.

Gắn thêm máy điện thoại: Quý vị có thể nối máy điện thoại với đường dây chung nếu

muốn dùng đường dây chung cho các cuộc gọi đi hay gọi đến.

Máy tự động trả lời hoặc máy tính dùng cho điện thư với tiếng nói: Quý vị phải nối

những thiết bị này với cùng ổ cắm điện thoại có gắn thiết bị để bảo đảm là những thiết

bị khác nhau này không gây trở ngại cho nhau.

VIWW

Nối các thiết bị phụ

13

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

Hình

Có thể gắn nhiều thiết bị với một ổ cắm điện thoại khác của cùng đường dây điện thoại (thí

dụ tại một phòng khác). Tuy nhiên những thiết bị này có thể gây trở ngại cho việc gởi và

nhận fax cũng như giữa các thiết bị với nhau.