HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để nối các thiết bị phụ với HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một

background image

Để nối các thiết bị phụ với HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng

tất cả trong một

Nối các thiết bị phụ theo thứ tự như mô tả trong các bước sau đây. Cổng ra của mỗi thiết bị

được nối với cổng vào của thiết bị kế tiếp, tạo thành một "chuỗi". Nếu quý vị không muốn

nối với một thiết bị đặc biệt nào, bỏ bước giải thích cho thiết bị đó và tiếp tục sang thiết bị kế

tiếp.

Hình

Không nên nối nhiều hơn ba thiết bị với một đường dây điện thoại.

1. Tháo gỡ dây cắm điện của tất cả các thiết bị mà quý vị muốn nối.
2. Nếu quý vị chưa nối thiết bị với đường dây điện thoại, xem

Nối thiết bị với đường dây

điện thoại

trước khi tiếp tục. Thiết bị phải được nối sẵn với ổ cắm điện thoại.

3. Mở cửa hộc chứa ống mực in, kế đó mở tấm che bên trái để lộ ra các cổng fax.

4. Lấy miếng che bằng plastic khỏi cổng "điện thoại" (cổng có dấu hiệu biểu tượng điện

thoại).

16

Chapter 1 Chapter Cài đặt Máy Fax

VIWW

background image

5. Để nối với một mođem trong hay mođem ngoài của máy tính, cắm một đầu của dây

điện thoại vào cổng “điện thoại (telephone)” của thiết bị. Cắm đầu kia của dây điện

thoại vào cổng “đường truyền (line)” của mođem.

Hình

Một vài mođem có cổng “đường truyền (line)” thứ hai để nối với đường dây dùng riêng cho

tiếng nói. Nếu quý vị có hai cổng “đường truyền (line)”, hãy xem tài liệu về mođem để biết

chắc là quý vị nối đúng cổng “đường truyền (line)”.

6. Để nối Caller-ID box (hộp Nhận biết Người gọi), cắm một đầu của dây điện thoại vào

cổng “điện thoại (telephone)” của thiết bị phía trước. Cắm đầu kia của dây điện thoại

vào cổng “đường truyền (line)” của Caller-ID box (hộp Nhận biết Người gọi.

7. Để nối với máy tự động trả lời, cắm một đầu của dây điện thoại vào cổng “điện thoại

(telephone)” của thiết bị phía trước. Cắm đầu kia của dây điện thoại vào cổng “đường

truyền (line)” của máy tự động trả lời.

VIWW

Nối các thiết bị phụ

17

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

8. Để nối một máy điện thoại, cắm một đầu của dây điện thoại vào cổng “điện thoại

(telephone)” của thiết bị phía trước. Cắm đầu kia của dây điện thoại vào cổng “đường

truyền (line)” của máy điện thoại.

9. Sau khi đã hoàn tất việc nối các thiết bị phụ, cắm điện cho tất cả các thiết bị.
10. Đóng miếng che phía bên trái, kế đó đóng cửa của hộc chứa hộp mực in. Khi đóng

miếng che phía bên trái, phải bảo đảm là dây fax được đặt chui qua rãnh trên của tấm

che.

18

Chapter 1 Chapter Cài đặt Máy Fax

VIWW