HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để định giờ và ngày tháng năm

background image

Để định giờ và ngày tháng năm

Để định vị hay thay đổi giờ và ngày tháng năm, theo các bước sau. Nếu quý vị cần giúp đỡ

để nhập bất cứ thông tin nào, xem

Nhập văn bản từ bảng điều khiển

.

1. Trên bảng điều khiển, ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Time/Date,Header, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để chọn Time/Date.

VIWW

Định rõ các định vị của máy fax

19

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để xác định đồng hồ theo kiểu 12-giờ hay 24-giờ, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng các nút chữ-số để nhập giờ hiện tại.
6. Hoàn tất một trong các động tác sau:

Nếu quý vị xác định đồng hồ kiểu 12-giờ, dùng nút

<

hay nút

>

để đưa con trỏ đi quá

chữ thứ tư. Chọn 1 cho A.M. hay 2 cho P.M., và ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Nếu quý vị xác định đồng hồ kiểu 24-giờ, ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

7. Dùng các nút chữ-số để nhập ngày tháng năm hiện tại.

Phải biết chắc là quý vị dùng chữ số để xác định tháng và ngày, theo thứ tự đó (thí dụ,

dùng “05” cho tháng Năm và “01” cho ngày đầu của tháng Năm).

8. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.