HP LaserJet 3030 All in One Printer - นโยบาย​ของ ​HP ​เกี่ยว​กับ​ตลับ​หมึก​พิมพ์​ที่​ไม่​ใช่​ของ ​HP

background image

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

บริษัท

Hewlett-Packard

ขอแนะนําวาคุณไมควรใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ

HP

ไมวาจะเปนตลับใหม ตลับเติมหมึก หรือตลับที่นํามาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑ

เหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ

HP

ทาง

HP

จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบหรือ

คุณภาพได การบริการหรือการซอมแซมที่เปนผลมาจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใช
ของ

HP

จะไมไดรับการคุมครองตามการรับประกันเครื่องพิมพ

หมายเหตุ

การรับประกันจะไมมีผลบังคับใชกับขอบกพรองที่เกิดจากซอฟตแวร

,

อินเตอรเฟซ หรือ

ชิ้นสวนที่ไมไดจัดใหโดย

HP