HP LaserJet 3030 All in One Printer - ข้อ​กำหนด​ของ ​FCC

background image

ขอกําหนดของ FCC

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาตรงตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส

B

ตาม

กฎ

FCC

สวนที่

15

ขอจํากัดดังกลาวกําหนดไวเพื่อปองกันสัญญาณรบกวนที่เปน

อันตรายเมื่อใชงานอุปกรณในเขตที่อยูอาศัย เนื่องจากอุปกรณนี้กอใหเกิด ใช และแผ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการติดตอสื่อสารดวยวิทยุได อยางไรก็ตาม ไมมีการ
รับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ ถาอุปกรณทําใหเกิด
การรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและ
ปดสวิตชที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้

เปลี่ยนทิศทางหรือตําแหนงของเสาอากาศรับสัญญาณ

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

ตออุปกรณเขากับเตาเสียบที่ใชวงจรคนละวงจรกับเตาเสียบซึ่งเสียบอุปกรณรับ
สัญญาณอยู

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ

/

โทรทัศน

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่กระทํากับเครื่องพิมพโดยไมไดรับการอนุมัติจาก

HP

อาจทําใหอํานาจในการใชงานอุปกรณของผูใชเปนโมฆะได

หมายเหตุ

ใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด

FCC

คลาส

B

สวนที่

15

ขอกําหนดของ

FCC

สวนที่

68 (

สหรัฐอเมริกา

-HP LaserJet 3030)

อุปกรณนี้เปนไปตามกฎของ

FCC

สวนที่

68

ที่ดานหลังของอุปกรณนี้มีฉลากแจง

ขอมูลซึ่งจะระบุเลขทะเบียน

FCC

และ

REN (Ringer Equivalence Number)

สําหรับอุปกรณนี้ ในกรณีที่ไดรับการรองขอ คุณสามารถใหขอมูลนี้แกบริษัทโทรศัพท
ได

REN

จะใชในการกําหนดปริมาณอุปกรณที่อาจมีการเชื่อมตอกับสายโทรศัพท

จํานวน

REN

ที่มากเกินไปบนสายโทรศัพทอาจทําใหอุปกรณไมตอบสนองตอสัญญาณ

โทรศัพทเรียกเขา โดยทั่วไปแลว คารวมของ

REN

ไมควรเกินกวาหา

(5.0)

เพื่อให

แนใจเกี่ยวกับจํานวนของอุปกรณที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทวาเปนไปตามคา

REN

ที่

กําหนดไวหรือไม โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพื่อขอทราบ

REN

สูงสุดสําหรับพื้นที่

นั้นๆ
อุปกรณนี้ใชแจ็ค

USOC

ตอไปนี้

RJ11C

160

ภาคผนวก

B

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

background image

มีสายโทรศัพทและปลั๊กแบบโมดูลารที่เปนไปตามขอกําหนดของ

FCC

ใหมาพรอมกับ

อุปกรณนี้ อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท หรือ

Premises Wiring

โดยใชแจ็คแบบโมดูลารที่เขากันไดซึ่งเปนไปตามสวนที่

68

อุปกรณนี้ไมสามารถใชกับบริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญได การเชื่อมตอกับ

Party Line Service

อัตราคาบริการจะตางกันไปในแตละรัฐ หากอุปกรณนี้กอให

เกิดความเสียหายแกเครือขายโทรศัพท บริษัทโทรศัพทอาจจะมีความจําเปนตองแจงให
คุณทราบลวงหนาเกี่ยวกับการยกเลิกใหบริการชั่วคราว หากการแจงดังกลาวยังไมเปน
ผล บริษัทโทรศัพทจะแจงใหลูกคาทราบโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ คุณควรเก็บเอกสารสิทธิ์
ของคุณที่เปนไปตาม

FCC

หากคุณคิดวาเปนสิ่งจําเปน บริษัทโทรศัพทอาจทําการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจ
สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของอุปกรณนี้ หากมีความจําเปนตองดําเนินการดังกลาว
บริษัทโทรศัพทจะแจงใหคุณทราบลวงหนาเพื่อใหคุณมีเวลาทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จํา
เปนเพื่อไมใหการบริการตองหยุดชะงัก หากคุณประสบปญหาเกี่ยวกับการใชอุปกรณนี้
โปรดดูหมายเลขติดตอที่ดานหนาของคูมือนี้เพื่อขอขอมูลการซอมแซมและ

(

หรือ

)

การ

รับประกัน หากปญหาดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกระบบโทรศัพท บริษัทโทรศัพท
อาจขอใหคุณถอดอุปกรณนี้ออกจากเครือขายจนกวาปญหาจะไดรับการแกไข การซอม
แซมตอไปนี้สามารถทําไดเองโดยลูกคา เปลี่ยนอุปกรณที่ติดมากับผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึง
ตลับหมึกพิมพ ที่รองเอกสารของถาดกระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพท ขอแนะนําให
ลูกคาติดตั้งสายดินสําหรับไฟฟากระแสสลับไวในเตาเสียบที่ใชเชื่อมตออุปกรณนี้ ทั้งนี้
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ เนื่องจากกระแสไฟฟาลัด
วงจร หรือความไมสม่ําเสมอในการจายกระแสไฟฟาอื่นๆ