HP LaserJet 3030 All in One Printer - สำเนา​ที่​ออก​มา​เป็น​กระดาษ​เปล่า ​หรือ​งาน​พิมพ์​ที่​ออก​มา​ขาด​หาย​หรือ​จาง

background image

สําเนาที่ออกมาเปนกระดาษเปลา หรืองานพิมพที่ออกมาขาดหาย
หรือจาง