HP LaserJet 3030 All in One Printer - ข้อ​ความ​ไม่​ชัด​เจน

background image

ขอความไมชัดเจน

ใหลองปรับเปลี่ยนการตั้งคา
ตรวจสอบวาไดตั้งคาความละเอียดและสีไวอยางเหมาะสมแลว โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม
ที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

THWW

คุณภาพการสแกนไมไดมาตรฐาน

149

background image

150

การแกปญหา

THWW

background image

A