HP LaserJet 3030 All in One Printer - ความ​ละเอียด​และ​สี​ของ​สแกนเนอร์

background image

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

ในกรณีที่คุณพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคา
ความละเอียดหรือสีในซอฟตแวรสแกนเนอรไมตรงกับที่คุณตองการ ความละเอียดและสี
จะมีผลกับคุณสมบัติของรูปที่สแกนดังตอไปนี้

ความคมชัดของรูป

พื้นผิวและการไลสี

(

ละเอียดหรือหยาบ

)

เวลาที่ใชในการสแกน

ขนาดของไฟล

ความละเอียดจะวัดโดยมีหนวยเปนจุดตอนิ้ว

(dpi)

สี โทนสีเทา และสีขาว

/

ดําจะกําหนด

จํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของสแกนเนอรไดสูงสุดถึง

600 dpi

ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่มความละเอียดไดสูงถึง

9,600 dpi

คุณสามารถ

กําหนดคาสีและโทนสีเทาไดที่

1

บิต

(

ขาวดํา

)

หรือ

8

บิต

(256

ระดับสีเทา

)

และ

24

บิต

(

สี

)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อใหได
งานสแกนที่ตรงตามความตองการ

หมายเหตุ

การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชพื้นที่ดิ
สกในการจัดเก็บขอมูลมาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคา
ความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของรูปที่สแกนกอน

หมายเหตุ

เพื่อใหไดความละเอียดที่ดีที่สุดของรูปสีและโทนสีเทา ควรใชการสแกนจากสแกน
เนอรมากกวาการใชอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF)