HP LaserJet 3030 All in One Printer - การ​ทำ​สำเนา

background image

การทําสําเนา

ใหทําตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อดําเนินการทําสําเนาดวยเครื่องของคุณ

การใสเอกสารตนฉบับเพื่อทําสําเนา

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร

การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร

การปรับคุณภาพของสําเนา

การปรับระดับความเขมของหมึก

(

ความคมชัด

)

การยอหรือขยายสําเนา

การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนา

การเปลี่ยนจํานวนสําเนา

การทําสําเนารูปถาย

,

ตนฉบับพิมพสองหนาหรือหนังสือ

หมายเหตุ

ฟงกชันสวนมากที่อธิบายในบทนี้สามารถดําเนินการโดยใชกลองเครื่องมือของ

HP

ได

โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับการใชกลองเครื่องมือของ

HP

ที่

การใชกลองเครื่องมือของ

hp (Windows)

หรือที่วิธีใชแบบออนไลนในกลองเครื่องมือของ

HP

สําหรับ

Macintosh

THWW

55