วิธีใช้ HP LaserJet 3030 All in One Printer

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one และ
hp LaserJet 3030 all-in-one

คูมือการใชงาน

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2003 ลิขสิทธิ์ Hewlett-
Packard Development
Company, L.P.
หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือแปลขอมูลนี้
หากไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษร เวนเสียแตจะไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสาร
นี้ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
การรับประกันของผลิตภัณฑและ
บริการของ HP จะระบุไวในประกาศ
เกี่ยวกับการรับประกันทางตรงที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว
เทานั้น หามนําขอมูลใดในที่นี้นําไปตี
ความเพื่อการรับประกันเพิ่มเติม HP
ไมขอรับผิดชอบตอความผิดพลาดหรือ
การละเวนทั้งทางเทคนิคหรือการเรียบ
เรียงซึ่งอยูในที่นี้
ผูใชผลิตภัณฑของ Hewlett-
Packard ซึ่งเกี่ยวของกับคูมือผูใช
ฉบับนี้จะไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ดังนี้ a) พิมพสําเนาของคูมือผูใชฉบับ
นี้สําหรับการใชงานสวนตัว การใชงาน
ภายใน หรือการใชงานสําหรับบริษัท
ตามขอกําหนดที่มิใหจําหนาย ขายตอ
หรือแจกจายสําเนา และ b) จัดเก็บ
สําเนาแบบอิเล็กทรอนิกสของคูมือผูใช
ฉบับนี้ไวในเซิรฟเวอรของเครือขาย
โดยใหสิทธิ์การเขาใชงานสําเนาแบบ
อิเล็กทรอนิกสนี้จํากัดสําหรับการใช
งานสวนตัว การใชงานภายในแกผูใช
ผลิตภัณฑของ Hewlett-Packard
ซึ่งเกี่ยวของกับคูมือผูใชฉบับนี้
หมายเลขชิ้นสวน: Q2665-90916
Edition 1, 10/2003

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe® และ PostScript® เปน
เครื่องหมายการคาของ Adobe
Systems Incorporated
Microsoft®, Windows®
และ Windows NT® เปนเครื่อง
หมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐ
อเมริกาของ Microsoft
Corporation
UNIX® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ The Open Group
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่อางถึงในที่นี้อาจเปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทที่กลาวถึง
นั้นๆ

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

สารบัญ

1

เริ่มรูจักกับเครื่องพิมพของคุณ

รูจักกับ hp LaserJet 3020 all-in-one และ hp LaserJet 3030 all-in-one .........................................2

สิ่งที่อยูในบรรจุภัณฑของ hp LaserJet 3020 all-in-one ................................................................2
สิ่งที่อยูในบรรจุภัณฑของ hp LaserJet 3030 all-in-one ................................................................3

คุณสมบัติของเครื่อง hp LaserJet 3020 all-in-one และ hp LaserJet 3030 all-in-one .........................4
รูจักกับสวนตางๆ ของเครื่อง ................................................................................................................5

สวนตางๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3020 all-in-one ....................................................................5
สวนตางๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3030 all-in-one ....................................................................6

รูจักกับสวนตางๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง hp LaserJet 3020 all-in-one ...............................................7
รูจักกับสวนตางๆ ของแผงควบคุมของเครื่องhp LaserJet 3030 all-in-one ................................................8
รูจักกับซอฟตแวรตางๆ ...................................................................................................................... 9

ระบบปฏิบัติการที่ใชได ................................................................................................................9

ขอกําหนดเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพ .......................................................................................................10

ขนาดและน้ําหนักกระดาษที่ใชได .................................................................................................10

2

การเปลี่ยนแปลงคาโดยใชกลองเครื่องมือของ HP หรือแผงควบคุมของเครื่อง

การใชกลองเครื่องมือของ hp (Windows) ..........................................................................................15

ระบบปฏิบัติการที่ใชได ..............................................................................................................15
เบราเซอรที่ใชได .....................................................................................................................15
การดูกลองเครื่องมือของ HP ......................................................................................................16
สวนตางๆ ของกลองเครื่องมือของ hp ............................................................................................16

การใชแผงควบคุมของเครื่อง .............................................................................................................19

การพิมพหนาแสดงคาคอนฟก .....................................................................................................19
การพิมพแผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง ................................................................................19
การนําคาเริ่มตนที่กําหนดจากโรงงานกลับมาใช ................................................................................20
การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง ............................................................20
การเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตนขนาดของสื่อสําหรับพิมพ ...........................................................................21
การใชปุมควบคุมระดับเสียงของเครื่อง ...........................................................................................21

3

การพิมพ

การพิมพงานโดยใชการปอนกระดาษเอง ...............................................................................................26

การพิมพงานโดยใชการปอนกระดาษเอง ........................................................................................26

การสั่งหยุดงานพิมพหรือยกเลิกงานพิมพ ...............................................................................................27
ไดรเวอรเครื่องพิมพ ....................................................................................................................... 28

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ ...............................................................................................28

การทําความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพการพิมพ ................................................................................30

การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพแบบชั่วคราว ............................................................................30
การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพสําหรับการพิมพตอไปทั้งหมด ........................................................30
การใช EconoMode (เพื่อประหยัดหมึกพิมพ) ..............................................................................31

การปรับคุณภาพการพิมพสําหรับกระดาษแตละประเภท .............................................................................33

การเขาใชงานคุณสมบัติการปรับคุณภาพการพิมพ .............................................................................33

ขอกําหนดเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพของเครื่อง ..........................................................................................34

THWW

iii

background image

คําแนะนําในการใชสื่อสําหรับพิมพ ......................................................................................................35

กระดาษ ................................................................................................................................ 35
ตารางปญหาเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพที่พบบอย ..................................................................................35
ฉลาก ...................................................................................................................................36
แผนใส .................................................................................................................................36
ซองจดหมาย .......................................................................................................................... 36
กระดาษแข็งและสื่อสําหรับพิมพที่หนัก ...........................................................................................38

การเลือกสื่อสําหรับพิมพใหกับอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ............................................................39

ขอกําหนดของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ........................................................................39

การพิมพซองจดหมาย ...................................................................................................................... 40

การพิมพซองจดหมายซองเดียว ....................................................................................................40
การพิมพซองจดหมายจํานวนหลายซอง ..........................................................................................41

การพิมพแผนใสและฉลาก ................................................................................................................43

การพิมพแผนใสหรือฉลาก .........................................................................................................43

การพิมพกระดาษหัวจดหมายและแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา ....................................................................45

การพิมพกระดาษหัวจดหมายและแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา ..............................................................45

การพิมพสื่อสําหรับพิมพที่กําหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง .......................................................................46

การพิมพสื่อสําหรับพิมพที่กําหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง .................................................................46

การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดานดวยตนเอง) ...................................................................48

การพิมพสองดานดวยตนเอง .......................................................................................................48

การพิมพงานหลายหนาบนสื่อสําหรับพิมพแผนเดียว .................................................................................50

การพิมพงานหลายหนาบนแผนเดียว (Windows) ...........................................................................50
การพิมพงานหลายหนาบนแผนเดียว (Macintosh) .........................................................................50

การพิมพหนังสือเลมเล็ก ................................................................................................................... 51

การพิมพหนังสือเลมเล็ก .............................................................................................................51

การพิมพลายน้ํา .............................................................................................................................53

การใชคุณสมบัติลายน้ํา .............................................................................................................53

4

การทําสําเนา

การใสเอกสารตนฉบับเพื่อทําสําเนา .....................................................................................................56

การใสเอกสารตนฉบับในสแกนเนอรแบบแทน .................................................................................56
การใสเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) .....................................................................57

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร ................................................................................................................... 58
การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร ..........................................................................................................58
การปรับคุณภาพของสําเนา ...............................................................................................................59

การปรับคุณภาพของสําเนาสําหรับงานปจจุบัน ..................................................................................59
การปรับคาเริ่มตนคุณภาพของสําเนา .............................................................................................59

การปรับระดับความเขมของหมึก (ความคมชัด) .......................................................................................60

การปรับระดับความเขมของหมึกในงานพิมพปจจุบัน ..........................................................................60
การปรับคาเริ่มตนของความเขมในการทําสําเนา ................................................................................60

การยอหรือขยายสําเนา .................................................................................................................... 61

การทําสําเนาเอกสารแบบยอหรือขยายจากตนฉบับปจจุบัน ...................................................................62
การเปลี่ยนคาเริ่มตนของขนาดในการทําสําเนา .................................................................................63

การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนา ..........................................................................................................64

การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนาของงานปจจุบัน ................................................................................64
การเปลี่ยนคาเริ่มตนการจัดเรียงสําเนา ...........................................................................................64

การเปลี่ยนจํานวนสําเนา ................................................................................................................... 66

การเปลี่ยนจํานวนสําเนาของงานปจจุบัน .........................................................................................66
การเปลี่ยนคาเริ่มตนของจํานวนสําเนา ...........................................................................................66

การทําสําเนารูปถาย, ตนฉบับพิมพสองหนาหรือหนังสือ .............................................................................67

การทําสําเนาภาพถาย ................................................................................................................67
การทําสําเนาเอกสารที่พิมพสองดานเปนจํานวนหลายหนา ....................................................................67
การทําสําเนาหนังสือ .................................................................................................................68

iv

THWW

background image

5

การสแกน

การใสเอกสารตนฉบับเพื่อสแกน .........................................................................................................70

การใสเอกสารตนฉบับในสแกนแบบแทน ........................................................................................70
การใสเอกสารในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ...........................................71

ทําความเขาใจวิธีการตางๆ ในการสแกนเอกสาร ......................................................................................72
การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่อง (Windows) .................................................................................73

การตั้งโปรแกรมปุมสแกนของเครื่อง .............................................................................................73
การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล .....................................................................................................73
การสแกนไปยังโฟลเดอร ...........................................................................................................74

การยกเลิกการสแกนเอกสาร ..............................................................................................................75
การสแกนโดยใชซอฟตแวร HP LaserJet Scan (Windows) ..............................................................76

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล .....................................................................................................76
การสแกนเปนไฟล ...................................................................................................................77
การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ .....................................................................................................78
การสแกนไปยังซอฟตแวร Readiris OCR ..................................................................................79

การสแกนจากเครื่องพิมพและ hp Director (Macintosh) .....................................................................81

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล .....................................................................................................81
การสแกนเปนไฟล ...................................................................................................................82
การสแกนไปยังโปรแกรม ..........................................................................................................82
การใชการสแกนแบบทีละหนา .....................................................................................................83

การสแกนโดยใชซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได ....................................84

การใชซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได ..........................................84

การสแกนภาพถายหรือหนังสือ ...........................................................................................................86

การสแกนภาพถาย ...................................................................................................................86
การสแกนหนังสือ .................................................................................................................... 86

การสแกนโดยใช OCR ................................................................................................................... 88

Readiris ............................................................................................................................. 88

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร ......................................................................................................89

คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาความละเอียดและสี .................................................................................89
สี ........................................................................................................................................ 90

6 การสงแฟกซ

.................................................................................................................................................. 91

7

การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง

การทําความสะอาดภายนอกเครื่อง .......................................................................................................94

การทําความสะอาดภายนอกเครื่อง ................................................................................................94
การทําความสะอาดกระจก ..........................................................................................................94
การทําความสะอาดดานในฝาปดสแกนเนอร ....................................................................................95

การทําความสะอาดเสนทางผานของกระดาษ ...........................................................................................96

การทําความสะอาดทางผานของกระดาษ .........................................................................................96

การเปลี่ยนสวนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ........................................97

8

การแกปญหา

เครื่องพิมพไมเปด ........................................................................................................................ 103

ไฟฟาเขาเครื่องพิมพหรือไม .....................................................................................................103

จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเสนหรือจุดสีดํา หรือจอวางไมมีการแสดงผลใดๆ ............................104

เครื่องไดรับคลื่นสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็กหรือไม .....................................................................104

หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา .............................................................................................................105

เทปปดยังติดอยูที่ตลับหมึกพิมพหรือไม ........................................................................................105
เอกสารนั้นมีหนาวางหรือไม .....................................................................................................105
พิมพหนาแสดงคาคอนฟกไดหรือไม ............................................................................................105

THWW

v

background image

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม ...................................................................................................105

ไมพิมพหนาเอกสาร ...................................................................................................................... 106

มีขอความปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือไม .............................................................................106
เครื่องพิมพดึงกระดาษเขาไปในเครื่องอยางถูกตองหรือไม .................................................................106
กําลังเกิดปญหากระดาษติดใชหรือไม ...........................................................................................106
สายเคเบิลของเครื่องพิมพที่ใชงานอยูเปนแบบขนานหรือสาย USB (A/B) และมีการเชื่อมตออยางถูกตอง
หรือไม ...............................................................................................................................106
มีอุปกรณอื่นทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรอยูหรือไม ........................................................................107

พิมพหนาเอกสารแลว แตยังคงเกิดปญหาอยู .........................................................................................108

คุณภาพการพิมพต่ําหรือไม ......................................................................................................108
หนาที่พิมพออกมาตางจากที่ปรากฏบนจอภาพหรือไม .......................................................................108
การตั้งคาเครื่องพิมพเหมาะสมกับวัสดุสําหรับพิมพที่ใชหรือไม .............................................................108

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ .........................................................................................109

เครื่องพิมพไมตอบสนอง/เกิดขอผิดพลาดในการเขียนขอมูลที่ LPT1 ....................................................109
เขาใชพอรตไมได (มีแอปพลิเคชันอื่นใชอยู) ..................................................................................109

ปญหาในการจัดการกระดาษ ...........................................................................................................110

งานพิมพไมตรง (เอียง) ...........................................................................................................110
มีการปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่งแผนตอครั้ง ...........................................................................110
เครื่องไมดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ .....................................................................................110
กระดาษมวนเมื่อปอนผานเครื่องพิมพ ..........................................................................................111

หนาที่พิมพแตกตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ ..........................................................................................112

ขอความเบี้ยว ไมถูกตอง หรือไมครบถวน .....................................................................................112
กราฟกหรือขอความขาดหายไปหรือไม มีหนาวางหรือไม ..................................................................112
รูปแบบหนาเอกสารแตกตางจากรูปแบบในเครื่องพิมพอื่นหรือไม .........................................................113
¸ ราฟกมีคุณภาพต่ําหรือไม ......................................................................................................113

กระดาษติดในเครื่องพิมพ ...............................................................................................................114

การแกไขกระดาษติด ..............................................................................................................114
การแกไขกระดาษติดบริเวณอื่นๆ ...............................................................................................116
เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ............................................................................................116

คุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน ......................................................................................................118

หมึกซีดจางหรือเลือน ..............................................................................................................118
ผงหมึกเลอะเปนจุด ................................................................................................................ 119
หมึกขาดเปนชวง ...................................................................................................................119
หมึกเลอะเปนเสนในแนวตั้ง ......................................................................................................120
พื้นหลังสีเทา ........................................................................................................................ 121
ผงหมึกเปอน ........................................................................................................................122
ผงหมึกไมติด ....................................................................................................................... 123
รอยเปอนซ้ําในแนวตั้ง ............................................................................................................124
ตัวอักษรผิดรูป ...................................................................................................................... 125
หนาเอกสารเอียง ................................................................................................................... 125
กระดาษมวนหรือเปนคลื่น ........................................................................................................126
กระดาษยนหรือพับ ................................................................................................................127
เสนขอบหมึกกระจัดกระจาย .....................................................................................................127

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง ......................................................................128

การแกไขปญหาสําหรับขอความแสดงขอผิดพลาดทั่วไป ....................................................................128
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่สําคัญ ...............................................................................................128
ขอความเตือน ....................................................................................................................... 129
ขอความแจงเตือน .................................................................................................................. 130

สําเนาเอกสารไมออกจากเครื่อง ........................................................................................................132

ใสกระดาษลงในถาดกระดาษเรียบรอยแลวหรือไม ...........................................................................132
ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม ...................................................................................................132

สําเนาที่ออกมาเปนกระดาษเปลา หรืองานพิมพที่ออกมาขาดหายหรือจาง ......................................................133

ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพแลวหรือไม .............................................................133
มีผงหมึกอยูในตลับนอยเกินไปหรือไม .........................................................................................133
ตนฉบับมีคุณภาพต่ําหรือไม ......................................................................................................133

vi

THWW

background image

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม .........................................................................................133

คุณภาพของสําเนาไมไดมาตรฐาน .....................................................................................................134

การปองกันปญหา .................................................................................................................. 134

กระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) .............................................................................135

บริเวณที่มักเกิดปญหากระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ............................................135
การแกปญหากระดาษติดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ...................................................136

ปญหาการทําสําเนาที่ปรากฏ ............................................................................................................139

แถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง ..............................................................................................139
หนาวาง ..............................................................................................................................139
ทําสําเนาเอกสารผิด ................................................................................................................ 140
เขมหรือจางเกินไป ................................................................................................................. 140
งานพิมพออกมาเปนเสน ..........................................................................................................140
เกิดจุดหรือริ้วสีดํา ..................................................................................................................141
ขอความไมชัดเจน ................................................................................................................. 141
ขนาดเล็กลง ......................................................................................................................... 141

ภาพที่สแกนออกมามีคุณภาพต่ํา .......................................................................................................142

เอกสารตนฉบับเปนเอกสารหรือภาพที่ทําสําเนามาอีกตอหนึ่งหรือไม .....................................................142
คุณภาพของภาพที่พิมพออกมาดีกวาที่แสดงหรือไม ..........................................................................142
ภาพที่ไดมาไมตรง (เอียง) หรือไม ..............................................................................................142
ภาพที่สแกนออกมาเปนรอยดาง มีเสน เปนแถบสีขาวแนวตั้ง หรือมีขอบกพรองอื่นๆ หรือไม ........................143
ภาพกราฟกที่ไดแตกตางจากตนฉบับหรือไม ..................................................................................143

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน .......................................................................................................144

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม ...................................................................................................144
เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม .........................................................................................144
ตนฉบับมีขนาดยาวกวา 381 มม. หรือไม ....................................................................................144
ตนฉบับม µขนาดเล็กเกินไปหรือไม ..........................................................................................144
คุณใช HP Director อยูหรือไม (ใชกับ Macintosh เทานั้น) .........................................................144
ขนาดกระดาษถูกตองหรือไม ....................................................................................................145

ใชเวลาในการสแกนนานเกินไป .......................................................................................................146

คุณตั้งคาระดับความละเอียดและสีไวสูงเกินไปหรือไม .......................................................................146
คุณตั้งคาซอฟตแวรใหสแกนสีไวหรือไม .......................................................................................146
คุณไดสั่งงานพิมพหรืองานทําสําเนากอนที่จะทําการสแกนหรือไม ........................................................146
เครื่องของคุณไดรับการตั้งคาใหสื่อสารแบบสองทิศทางหรือไม ............................................................146

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏ ......................................................................................................147

ขอความแสดงขอผิดพลาดในการสแกนทั่วไป .................................................................................147

คุณภาพการสแกนไมไดมาตรฐาน .....................................................................................................148

การปองกันปญหา .................................................................................................................. 148
หนาวาง ..............................................................................................................................148
เขมหรือจางเกินไป ................................................................................................................. 149
งานพิมพออกมาเปนเสน ..........................................................................................................149
เกิดจุดหรือริ้วสีดํา ..................................................................................................................149
ขอความไมชัดเจน ................................................................................................................. 149

ภาคผนวก A รายละเอียด

รายละเอียดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series .........................................................153

รายละเอียดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ..................................................153

รายละเอียดเกี่ยวกับแฟกซของ HP LaserJet 3030 all-in-one ...........................................................156
แบตเตอรี่ของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ...........................................................157

ภาคผนวก B ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

............................................................................................................................................... 159
ขอกําหนดของ FCC ....................................................................................................................160
พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐอเมริกา-hp LaserJet 3030) ...............................................161

THWW

vii

background image

ขอกําหนด IC CS-03 (hp LaserJet 3030) ..................................................................................162
ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของประเทศ/พื้นที่ในกลุมสหภาพยุโรป(hp LaserJet 3030) .....................................162
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย .........................................................................................................164

ความปลอดภัยดานเลเซอร ........................................................................................................164
Canada DOC regulations ...............................................................................................164
Laser statement for Finland ...........................................................................................165
Korean EMI statement ...................................................................................................166
Australia .......................................................................................................................... 166

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ......................................................................................................167
แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม .................................................................................169

การคุมครองสิ่งแวดลอม ...........................................................................................................169
การกอกาซโอโซน .................................................................................................................. 169
การสิ้นเปลืองพลังงาน ............................................................................................................. 169
การใชหมึกพิมพ .................................................................................................................... 169
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 170
พลาสติก ............................................................................................................................. 170
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet .......................................................................170
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP .............................171
กระดาษ .............................................................................................................................. 171
ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ..........................................................................................................171
Nederlands .....................................................................................................................172
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ..............................................................................................................173

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ..................................................................................................174

ภาคผนวก C ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดของ HP

การรับประกันแบบจํากัดหนึ่งปของ HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series ...............................175

ภาคผนวก D ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP

การสั่งซื้อชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP .........................................................................................178

ตารางชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP ......................................................................................178

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ........................................................................................................181

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ..................................................................181
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ ..........................................................................................................181
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ .........................................................................................................181
อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ ...............................................................................................182
การนําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหม .............................................................................................182
การประหยัดหมึก .................................................................................................................. 182

ภาคผนวก E การบริการและการสนับสนุน

การขอรับบริการฮารดแวร ..............................................................................................................184

การขอรับบริการฮารดแวร .......................................................................................................184

การรับประกันอยางจํากัด ................................................................................................................186
แบบฟอรมขอมูลการบริการ .............................................................................................................187

ประมวลคําศัพท

ดัชนี

viii

THWW

background image

1