HP LaserJet 3030 All in One Printer - HP:s deklaration om begränsad garanti

background image

HP:s deklaration om
begränsad garanti

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series ETT ÅRS BEGRÄNSAD
GARANTI

HP-PRODUKT
HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series

DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET
Ett år

HP garanterar kunden/slutanvändaren att maskinvara, tillbehör och reservdelar från HP är fria från material- och
tillverkningsfel efter inköpsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden
mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta
ut den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på
grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har
installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden
kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att exekvera programinstruktionerna på grund av
sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av några produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP
under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger
du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HPs produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har
använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll eller
kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillbörlig modifiering
eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten,
eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA
LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE
SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH
HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET,
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner
eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det
hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska
rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor.

HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och
där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån kan variera beroende på land eller plats. HP
kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land där den inte
från början var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

SVWW