HP LaserJet 3030 All in One Printer Hjälp

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one och

hp LaserJet 3030 all-in-one

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopiering, anpassning eller översättning
utan skriftligt tillstånd förbjuds, förutom i
den utsträckning som tillåts av copyright-
lagarna.

Denna information kan komma att ändras
utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna
och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och
tjänsterna. Inget i detta dokument ska
tolkas som att det utgör en ytterligare
garanti. HP kan inte hållas ansvarig för
tekniska fel, korrekturfel eller
utelämnanden i dokumentet.

Användaren av den Hewlett-Packard-
skrivare som hör till den här
användarhandboken har rätt att: a)
papperskopiera användarhandboken för
PERSONLIG, INTERN eller
FÖRETAGSMÄSSIG användning men inte
sälja, sälja vidare eller på annat sätt
distribuera papperskopior och b) placera
en elektronisk kopia av den här
användarhandboken på en nätverksserver
under förutsättning att åtkomsten till den
elektroniska kopian är begränsad till
PERSONLIGA och INTERNA användare
av den Hewlett-Packard-skrivare som den
här användarhandboken hör till.

Artikelnr: Q2665-90914

Edition 1, 10/2003

Varumärken

Adobe® och PostScript® är registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® och Windows NT®
är registrerade varumärken i USA som
tillhör Microsoft Corporation.

UNIX® är ett registrerat varumärke som
tillhör The Open Group.

Alla övriga produkter som nämns häri kan
vara varumärken som tillhör respektive
företag.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

Innehåll

1 Lära känna enheten

Känna igen hp LaserJet 3020 all-in-one och hp LaserJet 3030 all-in-one ..............................2

förpackningsinnehålllet i hp LaserJet 3020 all-in-one .......................................................2
Förpackningsinnehåll i hp LaserJet 3030 all-in-one ..........................................................3

Enhetens funktioner i hp LaserJet 3020 all-in-one och hp LaserJet 3030 all-in-one
.................................................................................................................................................... 4
Känna igen maskinvarukomponenter .......................................................................................5

HP LaserJet 3020 all-in-one maskinvarukomponenter .....................................................5
HP LaserJet 3030 all-in-one maskinvarukomponenter .....................................................5

Känna igen delar på enhetens kontrollpanel hp LaserJet 3020 all-in-one ..............................6
Känna igen delar på enhetens kontrollpanel hp LaserJet 3030 all-in-one ..............................7
Känna igen programkomponenter ............................................................................................ 8

Operativsystem som kan användas ...................................................................................8

Specifikationer för utskriftsmaterial ........................................................................................... 9

Pappersvikt och pappersstorlekar som stöds ....................................................................9

2 Ändra inställningarna med hjälp av hp-verktygslådan eller enhetens
kontrollpanel

Använda hp-verktygslådan (Windows) ...................................................................................13

Operativsystem som kan användas ................................................................................13
Webbläsare som kan användas ......................................................................................13
Så här visar du hp Verktygslåda ......................................................................................13
hp-verktygslådans delar ................................................................................................... 14

Så här använder du enhetens kontrollpanel ..........................................................................16

Skriva ut en konfigurationssida ........................................................................................16
Skriva ut en menykarta över enhetens kontrollpanel ......................................................16
Återställa standardinställningar ........................................................................................16
Ändra språk i teckenfönstret på enhetens kontrollpanel .................................................17
Ändra standardinställning för pappersstorlek ..................................................................17
Använda enhetens volymkontroller ..................................................................................17

3 Skriva ut

Skriva ut med manuell matning ..............................................................................................22

Skriva ut med manuell matning .......................................................................................22

Stoppa eller avbryta en utskrift ...............................................................................................23
Skrivardrivrutiner .....................................................................................................................24

Ändra utskriftsinställningar ............................................................................................... 24

Inställningar för utskriftskvalitet ..............................................................................................26

Tillfälligt ändra inställningar för utskriftskvalitet ...............................................................26
Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter .........................................................26
Använda EconoMode (sparar toner) ................................................................................27

Optimera utskriftskvalitet för olika materialtyper ....................................................................28

Använda optimeringsfunktionen ......................................................................................28

Materialspecifikationer ............................................................................................................ 29

SVWW

iii

background image

Riktlinjer för pappershantering ................................................................................................ 30

Papper .............................................................................................................................. 30
Vanliga problem med papper och material ......................................................................30
Etiketter ............................................................................................................................ 30
OH-film .............................................................................................................................. 31
Kuvert ............................................................................................................................... 31
Kort och tungt papper ....................................................................................................... 32

Välja utskriftsmaterial för den automatiska dokumentmataren (ADF) ...................................34

Specifikationer för automatisk dokumentmatare (ADF) ..................................................34

Skriva ut på kuvert ..................................................................................................................35

Skriva ut på ett kuvert ...................................................................................................... 35
Skriva ut på flera kuvert ................................................................................................... 36

Skriva ut på OH-film och etiketter ........................................................................................... 38

Skriva ut på OH-film och etiketter ....................................................................................38

Skriva ut på brevpapper och förtryckta blanketter .................................................................40

Skriva ut på brevpapper och förtryckta blanketter ...........................................................40

Skriva ut på kort eller material med specialstorlek ................................................................41

Skriva ut på kort eller material med specialstorlek ..........................................................41

Skriva ut på båda sidor av materialet(manuell dubbelsidig utskrift) ......................................42

Göra manuella dubbelsidiga utskrifter .............................................................................42

Skriva ut flera sidor per ark ..................................................................................................... 44

Skriva ut flera sidor på ett ark (Windows) ........................................................................44
Skriva ut flera sidor på ett ark (Macintosh) ......................................................................44

Skriva ut häften .......................................................................................................................45

Skriva ut häften ................................................................................................................ 45

Skriva ut vattenstämplar .........................................................................................................47

Använda vattenstämplar .................................................................................................. 47

4 Kopiera

Lägga i original som ska kopieras .......................................................................................... 50

Så här placerar du original i flatbäddsskannern ..............................................................50
Så här lägger du i original i den automatiska dokumentmataren ....................................50

Starta kopiering ....................................................................................................................... 52
Avbryta kopiering .................................................................................................................... 52
Ändra kopieringskvalitet .......................................................................................................... 53

Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen .................................................53
Ändra standardinställning för kopieringskvalitet ..............................................................53

Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) .................................................................54

Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) för den aktuella kopieringen
...........................................................................................................................................54
Ändra standardinställningen för ljusare/mörkare .............................................................54

Förminska eller förstora kopior ...............................................................................................55

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen ......................................56
Ändra standardstorleken för kopior ..................................................................................56

Ändra inställning för sortering av kopior .................................................................................58

Ändra sorteringsordning för aktuell kopiering ..................................................................58
Ändra standardinställning för sortering av kopior ............................................................58

Ändra antal kopior ................................................................................................................... 59

Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen ...........................................................59
Ändra antalet kopior som standard ..................................................................................59

Kopiera foton, dubbelsidiga original eller böcker ...................................................................60

Kopiera fotografi ............................................................................................................... 60
Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original ........................................................60
Kopiera en bok ................................................................................................................. 61

iv

SVWW

background image

5 Skanna

Lägga i original som ska skannas ..........................................................................................64

Så här placerar du original i flatbäddsskannern ..............................................................64
Lägga i original i den automatiska dokumentmataren ....................................................64

Olika skanningsmetoder ......................................................................................................... 66
Skanna från enhetens kontrollpanel .......................................................................................67

Programmera enhetens Skanna till-knapp ......................................................................67
Skanna till e-postmeddelande .......................................................................................... 67
Skanna till en mapp .......................................................................................................... 67

Avbryta en skanning ............................................................................................................... 69
Skanna med hjälp av hp LaserJet Skanna (Windows) ..........................................................70

Skanna till e-post ..............................................................................................................70
Skanna till en fil ................................................................................................................ 71
Skanna till annat program ................................................................................................ 71
Skanna till OCR-programmet Readiris ............................................................................72

Skanna från enheten och HP Director (Macintosh) ................................................................73

Skanna till e-post ..............................................................................................................73
Skanna till en fil ................................................................................................................ 73
Skanna till ett program ..................................................................................................... 74
Skanna en sida i taget ...................................................................................................... 74

Skanna med hjälp av TWAIN- och WIA-kompatibelt program ..............................................75

Använda TWAIN- och WIA-kompatibelt program ...........................................................75

Skanna ett fotografi eller en bok ............................................................................................. 77

Skanna ett fotografi .......................................................................................................... 77
Skanna en bok ................................................................................................................. 77

Skanna med OCR ................................................................................................................... 79

Readiris ............................................................................................................................. 79

Skannerupplösning och färg ...................................................................................................80

Riktlinjer för upplösning och färg ......................................................................................80
Färg .................................................................................................................................. 81

6 Faxa

.................................................................................................................................................. 83

7 Rengöring och underhåll

Rengöra enhetens utsida ........................................................................................................ 86

Rengöra på utsidan ..........................................................................................................86
Rengöra glaset ................................................................................................................. 86
Rengöra dokumentstödet ................................................................................................. 87

Rengöra pappersbana ............................................................................................................88

Rengöra pappersbanan ................................................................................................... 88

Byta valsanordning för automatisk dokumentmatare ............................................................89

8 Felsökning

Enheten slås inte på ............................................................................................................... 94

Går ström fram till enheten? ............................................................................................ 94

Kontrollpanelens teckenfönster har svarta linjer, punkter och blir tomma. ............................95

Var enheten utsatt för en elektrisk laddning eller magnetiskt fält. ..................................95

Sidorna skrivs ut men är tomma ............................................................................................ 96

Sitter förseglingstejpen fortfarande kvar på tonerkassetten? ..........................................96
Innehåller dokumentet tomma sidor? ..............................................................................96
Skrivs konfigurationssidan ut? .........................................................................................96
Har du placerat originalet på rätt sätt? .............................................................................96

SVWW

v

background image

Sidorna skrevs inte ut ............................................................................................................. 97

Visas ett meddelande på datorns bildskärm? .................................................................97
Matas papperet in i enheten på rätt sätt? ........................................................................97
Förekommer papperstrassel? ..........................................................................................97
Fungerar parallellkabeln eller USB-enhetskabeln (A/B) korrekt och är den
ansluten på riktigt sätt? .................................................................................................... 97
Är andra enheter anslutna till datorn? ..............................................................................97

Sidor skrivs ut, men det föreligger ändå ett fel .......................................................................98

Är utskriftskvaliteten dålig? .............................................................................................. 98
Skiljer sig den utskrivna sidan från den på skärmen? .....................................................98
Är inställningarna de rätta för det utskriftsmaterial som används? .................................98

Felmeddelanden visas på skärmen .......................................................................................99

Skrivaren svarar inte/fel vid skrivning till LPT1 ................................................................99
Kan inte använda porten (används av ett annat program) ..............................................99

Pappershanteringsproblem föreligger ..................................................................................100

Utskriften blir skev (krokig) ............................................................................................. 100
Flera ark matas samtidigt ............................................................................................... 100
Skrivaren tar inte material från inmatningsfacket ..........................................................100
Utskriftsmaterialet buktar sig när det matas genom enheten .......................................100

Den utskrivna sidan ser inte ut som det som visas på skärmen .........................................101

Är texten förvanskad, felaktig eller saknas text? ...........................................................101
Saknas grafik eller text? Är vissa sidor tomma? ...........................................................101
Avviker sidformatet från formatet på en annan skrivare? .............................................102
Är kvaliteten på grafiken dålig? ......................................................................................102

Papperstrassel uppstår i skrivare .........................................................................................103

Åtgärda papperstrassel .................................................................................................. 103
Åtgärda andra typer av papperstrassel ..........................................................................105
Tips för att förhindra papperstrassel ..............................................................................105

Utskriftskvaliteten är oacceptabel ......................................................................................... 106

Svaga eller bleka utskrifter ............................................................................................. 106
Tonerfläckar ................................................................................................................... 106
Delar av tecken saknas .................................................................................................. 107
Vertikala streck ...............................................................................................................107
Grå bakgrund ................................................................................................................. 108
Tonern smetar ................................................................................................................108
Tonerrester .....................................................................................................................109
Återkommande vertikala defekter ..................................................................................109
Missformade tecken ....................................................................................................... 110
Sidan sned ...................................................................................................................... 110
Buktning eller vågor ....................................................................................................... 111
Skrynklor eller veck ........................................................................................................ 111
Tonerspridning runt kanterna .........................................................................................112

Felmeddelanden visas i enhetens kontrollpanel ..................................................................113

Lösa vanliga felmeddelanden ........................................................................................113
Meddelanden om allvarliga fel .......................................................................................113
Varningsmeddelanden ................................................................................................... 114
Övriga varningsmeddelanden ........................................................................................114

Ingen kopia kom ut ............................................................................................................... 116

Finns det material i inmatningsfacket? ..........................................................................116
Har du placerat originalet på rätt sätt? ...........................................................................116

Kopiorna är tomma, eller också är bilder bleka eller saknas ...............................................117

Har förseglingstejpen tagits bort från tonerkassetten? ..................................................117
Håller tonern på att ta slut i kassetten? .........................................................................117
Är originalet av undermålig kvalitet? ..............................................................................117
Har originalet en färgad bakgrund? ...............................................................................117

Kopiornas kvalitet är oacceptabel ........................................................................................ 118

vi

SVWW

background image

Förebyggande åtgärder .................................................................................................. 118

Papperstrassel uppstår i den automatiska dokumentmataren (ADF) .................................119

Vanliga ställen där material fastnar i den automatiska dokumentmataren (ADF)
.........................................................................................................................................119
Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF) ...........................119

Kopian uppvisar tydliga defekter .......................................................................................... 122

Vertikala vita eller bleka ränder ......................................................................................122
Tomma sidor .................................................................................................................. 122
Fel original kopierades ................................................................................................... 122
För ljust eller för mörkt ................................................................................................... 122
Oönskade streck ............................................................................................................ 123
Svarta punkter eller fläckar ............................................................................................ 123
Suddig text ...................................................................................................................... 123
Förminskad storlek .........................................................................................................123

Kvaliteten på den skannade bilden är undermålig ...............................................................124

Är originalet en kopia av ett fotografi eller en bild? .......................................................124
Blir bildkvaliteten bättre när dokumentet skrivs ut? .......................................................124
Är bilden skev (krokig)? .................................................................................................. 124
Förekommer plumpar, linjer, vertikala vita streck eller andra defekter i den
skannade bilden? ........................................................................................................... 124
Ser grafiken inte ut som på originalet? ..........................................................................124

En del av bilden skannades inte ........................................................................................... 125

Har du placerat originalet på rätt sätt? ...........................................................................125
Har originalet en färgad bakgrund? ...............................................................................125
Är originalet längre än 381 mm? ....................................................................................125
Är originalet för litet? ...................................................................................................... 125
Använder du HP Director? (Endast Macintosh) .............................................................125
Använder du rätt materialstorlek? ..................................................................................125

Skanningen tar för lång tid .................................................................................................... 126

Är inställningen för upplösning eller färgnivå för hög? ..................................................126
Är programmet inställt för att skanna i färg? .................................................................126
Skickade du en utskrift eller kopierade du innan du försökte skanna? .........................126
Är datorn inställd för dubbelriktad kommunikation? ......................................................126

Felmeddelanden visas .......................................................................................................... 127

Vanliga felmeddelanden under skanning ......................................................................127

Skanningskvaliteten är undermålig ......................................................................................128

Förebyggande åtgärder .................................................................................................. 128
Tomma sidor .................................................................................................................. 128
För ljust eller för mörkt ................................................................................................... 129
Oönskade streck ............................................................................................................ 129
Svarta punkter eller fläckar ............................................................................................ 129
Suddig text ...................................................................................................................... 129

Bilaga A Specifikationer

specifikationer förHP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ................................................133

specifikationer förHP LaserJet 3020/3030 all-in-one series ..........................................133

HP LaserJet 3030 all-in-one specifikationer .........................................................................135
HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series batteri ..................................................................136

Bilaga B Föreskrifter

............................................................................................................................................... 137
FCC-bestämmelser ............................................................................................................... 138
Telephone consumer protection act (USA-hp LaserJet 3030) ............................................139
IC CS-03-krav (hp LaserJet 3030) ....................................................................................... 140
Bestämmelser för länder/regioner i EU (hp LaserJet 3030) ................................................140

SVWW

vii

background image

Säkerhetsinformation ............................................................................................................ 141

Lasersäkerhet ................................................................................................................. 141
Canada DOC regulations ............................................................................................... 141
Laser statement for Finland ........................................................................................... 142
Korean EMI statement ................................................................................................... 142
Australia .......................................................................................................................... 143

Överensstämmelse med bestämmelser ..............................................................................144
Program för att skydda miljön ............................................................................................... 145

Skydda miljön .................................................................................................................145
Ozon ............................................................................................................................... 145
Strömförbrukning ............................................................................................................ 145
Tonerförbrukning ............................................................................................................145
Pappersanvändning ....................................................................................................... 145
Plast ................................................................................................................................ 145
HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial .......................................................................146
Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial ................................146
Papper ............................................................................................................................146
Materialrestriktioner ........................................................................................................146
Nederlands ..................................................................................................................... 147
Mer information .............................................................................................................. 147

Informationsblad om materialsäkerhet .................................................................................148

Bilaga C HP:s deklaration om begränsad garanti

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI .................149

Bilaga D HP-reservdelar och HP-tillbehör

Beställa reservdelar och tillbehör från hp .............................................................................152

Diagram över reservdelar och tillbehör från HP ............................................................152

HP LaserJet-tonerkassetter ..................................................................................................154

HP:s policy när det gäller tonerkassetter från andra tillverkare .....................................154
Sätta i tonerkassett ........................................................................................................ 154
Förvara tonerkassetter ................................................................................................... 154
Tonerkassettens förväntade livslängd ...........................................................................154
Återvinna tonerkassetter ................................................................................................ 155
Spara toner ..................................................................................................................... 155

Bilaga E Service och support

Maskinvaruservice ................................................................................................................ 158

Så får du maskinvaruservice .......................................................................................... 158

Utökad garanti ....................................................................................................................... 160
Blankett för serviceinformation ............................................................................................. 161

Ordlista

Index

viii

SVWW

background image

1