HP LaserJet 3030 All in One Printer - Správa voleb skupinového vytáčení

background image

Správa voleb skupinového vytáčení

Odesíláte-li pravidelně informace určité skupině lidí, můžete tuto operaci zjednodušit

naprogramováním volby pro skupinové vytáčení. Volby pro skupinové vytáčení se skládají z

voleb pro rychlé vytáčení. Volby pro skupinové vytáčení využívající čísla 1 až 9 (HP

LaserJet 3380 all-in-one) nebo 1 až 7 (HP LaserJet 3015 all-in-one nebo HP LaserJet 3030

all-in-one) jsou také spojeny s odpovídajícími rychlými tlačítky na ovládacím panelu.
Do skupiny lze přidávat libovolné volby pro rychlé vytáčení. Všem členům skupiny musí být

přiřazeny volby pro rychlé vytáčení nebo rychlá tlačítka. Teprve poté je lze připojit k volbě

skupinového vytáčení.
Při správě voleb skupinového vytáčení postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka

Volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby pro skupinové vytáčení lze podstatně

jednodušeji naprogramovat prostřednictvím softwaru. Pokyny pro programování voleb

rychlého vytáčení, rychlých tlačítek a voleb skupinového vytáčení prostřednictvím softwaru

Nástrojový panel naleznete v elektronické příručce uživatele.

Programování voleb skupinového vytáčení

1. Každému číslu faxu, které chcete v této skupině použít, přiřaďte volbu rychlého

vytáčení. (Pokyny naleznete v části

Programování voleb rychlého vytáčení a rychlých

tlačítek

.)

2. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

4. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM.

5. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAV. SKUPINY a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

6. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku PŘIDAT/UPRAVIT SKUPINU a stiskněte

tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

7. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo, které chcete přiřadit k této skupině.

Potom stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Zvolením čísla 1 až 9 (HP LaserJet 3380 all-in-

one) nebo 1 až 7 (HP LaserJet 3015 all-in-one nebo HP LaserJet 3030 all-in-one) je

také skupina spojena s odpovídajícím rychlým tlačítkem.

54

Kapitola 3 Rozšířené faxové operace

CSWW

background image

8. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název skupiny. Potom stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

9. Proveďte jeden z následujících kroků:

Stiskněte rychlé tlačítko a opětovným stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte přidání.

Tento krok opakujte pro každého člena, kterého chcete do skupiny přidat.
Zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM a zvolte volbu rychlého vytáčení pro člena

skupiny, kterého chcete přidat. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte přidání. Tento

krok opakujte pro každého člena, kterého chcete do skupiny poidat.

10. Po dokončení stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

11. Pokud chcete přiřadit více voleb skupinového vytáčení, stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

a

potom opakujte kroky 1 až 10.

Odstranění voleb skupinového vytáčení

1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM.

4. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAV. SKUPINY a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

5. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku ODSTRAN. SKUPINU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

6. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo volby skupinového vytáčení, kterou

chcete odstranit. Potom stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

7. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte odstranění.

Odstranění osob z volby skupinového vytáčení

1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM.

4. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAV. SKUPINY a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

5. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku ODSTR.Č.VE SKUP. a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

6. Pomocí tlačítek

<

nebo

>

zvolte osobu, kterou chcete ze skupiny odstranit.

7. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte odstranění.

8. Proveďte jeden z následujících úkolů:

Chcete-li ze skupiny odstranit další osoby, opakujte kroky 6 a 7.
Po dokončení stiskněte tlačítko

ZRUŠIT

.

Poznámka

Odstraněním volby pro rychlé vytáčení odstraníte tuto volbu také ze všech voleb

skupinového vytáčení, které tuto volbu pro rychlé vytáčení obsahovaly.

CSWW

Volby pro rychlé vytáčení, rychlá tlačítka a volby pro skupinové vytáčení

55

Čeština

background image

Odstranění všech položek z telefonního seznamu

V případě potřeby můžete ze zařízení odstranit všechny naprogramované volby rychlého

vytáčení, rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení.

UPOZORNĚNÍ

Jakmile volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby pro skupinové vytáčení odstraníte,

nelze je již obnovit.

1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM.

4. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku ODSTRANIT VŠE a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

5. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte odstranění.

56

Kapitola 3 Rozšířené faxové operace

CSWW