HP LaserJet 3030 All in One Printer - Programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

background image

Programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

Volby pro rychlé vytáčení 1 až 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) nebo 1 až 7 (HP LaserJet

3015 all-in-one nebo HP LaserJet 3030 all-in-one) jsou také spojeny s odpovídajícími

rychlými tlačítky na ovládacím panelu. Rychlá tlačítka lze využít pro volby rychlého i

skupinového vytáčení. Pro jedno faxové číslo lze zadat nejvýše 50 znaků.

Poznámka

Volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby pro skupinové vytáčení lze podstatně

jednodušeji naprogramovat prostřednictvím softwaru. Pokyny pro programování voleb

rychlého vytáčení, rychlých tlačítek a voleb skupinového vytáčení prostřednictvím softwaru

zařízení naleznete v elektronické uživatelské příručce.

Chcete-li naprogramovat volby rychlého vytáčení a rychlá tlačítka z ovládacího panelu

zařízení, postupujte podle následujících pokynů:
1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku TELEFONNÍ SEZNAM.

4. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku JEDNOT. NASTAV..

5. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte položku PŘIDAT.

6. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu pro rychlé vytáčení, kterou chcete

přiřadit k tomuto faxovému číslu. Potom stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Zvolením čísla

1 až 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) nebo 1 až 7 (HP LaserJet 3015 all-in-one nebo HP

LaserJet 3030 all-in-one) je také faxové číslo spojeno s odpovídajícím rychlým tlačítkem.

Poznámka

Při zadávání faxového čísla máte několik možností. Pokud chcete do vytáčeného čísla vložit

pauzu, stiskněte opakovaně tlačítko

PRODLEVA

/

OPAKOVÁNÍ

, dokud se nezobrazí čárka (,).

Jestliže chcete nastavit, aby zařízení čekalo na oznamovací tón, stiskněte opakovaně

tlačítko

*

, dokud se nezobrazí W.

7. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo faxu. Číslo zadejte včetně pauz a jiných

potřebných čísel, jako je směrové číslo, přístupový kód pro přístup na vnější linku

(obvykle 0 nebo 9) nebo předčíslí pro meziměstské hovory.

8. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

52

Kapitola 3 Rozšířené faxové operace

CSWW

background image

9. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název odpovídající danému číslu faxu. Docílíte

toho opakovaným stisknutím alfanumerického tlačítka, dokud se neobjeví požadované

písmeno. (Seznam znaků naleznete v části

Použití znaků vytáčení

.)

Poznámka

Interpunkci lze vložit opakovaným stisknutím tlačítka s hvězdičkou (

*

), dokud se neobjeví

požadovaný znak, a následným stisknutím tlačítka

>

pro přechod na další pozici.

10. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

informace uložte.

11. Chcete-li naprogramovat další volby rychlého vytáčení nebo rychlá tlačítka, opakujte

kroky 1 až 10.