HP LaserJet 3030 All in One Printer - Manuálne odoslanie faxu skupine (jednoúčelové faxovanie)

background image

Manuálne odoslanie faxu skupine (jednoúčelové faxovanie)

Použitím nasledovných pokynov odošlite fax skupine príjemcov, pre ktorú nebola priradená

položka skupinového vytáčania:
1. Dokument vložte do vstupného zásobníka automatického podávača dokumentov (ADF)

alebo na plochý skener (iba typ HP LaserJet 3030 all-in-one alebo HP LaserJet 3380 all-

in-one).

2. Použitím jedného z nasledovných postupov vytočte prvé faxové číslo:

Použite alfanumerické tlačidlá.
Ak bolo volané faxové číslo priradené k jednodotykovému klávesu, stlačte ho.
Ak je pre volané faxové číslo priradená položka rýchleho vytáčania, stlačte tlačidlo

PHONE BOOK

, použitím alfanumerických tlačidiel zadajte položku rýchleho vytáčania a

potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

Poznámka

Pri vytáčaní použitím alfanumerických tlačidiel zadajte všetky pauzy alebo ďalšie čísla

potrebné pre hovor, ako je napríklad telefónne smerové číslo, prístupový kód pre čísla,

ktoré sú mimo systému pobočkovej ústredne (zvyčajne číslo 9), alebo smerové číslo pre

medzimestský hovor. Ďalšie informácie nájdete v časti

Používanie vytáčacích znakov

.

3. Stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

4. Dokončite jednu z nasledujúcich činností:

Ak chcete pokračovať vo vytáčaní čísiel, zopakujte kroky 2 a 3.
Ak ste dokončili vytáčanie čísiel, prejdite k nasledovnému kroku.

5. Stlačte tlačidlo

FAX

/

SEND

.

Ak skenujete pomocou plochého skenera (iba typ HP LaserJet 3030 all-in-one alebo HP

LaserJet 3380 all-in-one), pri zobrazení položky Send from glass? 1=Yes 2=No vyberte

možnosť YES a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

6. Zariadenie odošle fax na každé z faxových čísiel. Ak je číslo v skupine obsadené alebo

neodpovedá, zariadenie znova vytočí dané číslo podľa nastavenia opakovaného

vytáčania. Ak všetky pokusy o opakované vytáčanie zlyhajú, zariadenie aktualizuje

denník činností faxu pridaním informácií o chybe a potom pokračuje ďalším číslom v

skupine.

Poznámka

Funkcia denníka činností faxu nie je podporovaná v softvéri pre systém Microsoft Windows

95 alebo Windows NT, denník činností faxu však môžete vytlačiť použitím ovládacieho

panela. Pokyny nájdete v časti

Tlač denníka činností faxu

.

28

Chapter 2 Chapter Faxovanie (základné)

SKWW