HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie na jednej kopercie

background image

Drukowanie na jednej kopercie

Drukowanie na wielu kopertach

Drukowanie na jednej kopercie

Należy używać wyłącznie kopert przeznaczonych do drukarek laserowych. Więcej informacji
znajduje się w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu

.

Uwaga

Aby drukować na jednej kopercie, należy używać podajnika wejściowego do szybkiego
podawania materiałów. W przypadku drukowania na wielu kopertach należy użyć
wejściowego podajnika materiałów.

1.

Przed włożeniem koperty rozsuń prowadnice materiałów na szerokość nieco większą
od szerokości koperty.

2.

Jeżeli koperta ma skrzydełko na dłuższym brzegu, umieść brzeg ze skrzydełkiem z
lewej strony, stroną do zadrukowania do góry. Jeżeli koperta ma skrzydełko na
krótszym brzegu, podawaj kopertę do urządzenia tym brzegiem, stroną do
zadrukowania do góry.

3.

Dopasuj prowadnice materiału do szerokości koperty.

PLWW

Drukowanie na kopertach

37

background image

4.

W przypadku sterowników urządzenia w systemie Windows na karcie Papier lub
Papier/jakość wybierz Koperty z listy rozwijanej Rodzaj:.

W przypadku sterowników dla komputerów Macintosh na karcie Paper/Quality lub
Paper (karta Paper Type/Quality w przypadku niektórych sterowników dla komputerów
Macintosh) jako typ materiału wybierz Envelope.

Uwaga

W przypadku niektórych sterowników urządzenia lub systemów operacyjnych pewne
funkcje urządzenia mogą nie być dostępne. Informacje na temat funkcji dostępnych dla
danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości urządzenia
(sterownika).

5.

Drukowanie na kopercie.