HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie broszur

background image

Drukowanie broszur

Uwaga

Opcja drukowania broszur nie jest dostępna na komputerach Macintosh.

Broszury można drukować na materiałach drukarskich formatu Letter, Legal i A4.

Drukowanie broszur

1.

Załaduj materiał do podajnika wejściowego materiałów.

2.

Z poziomu używanego programu otwórz właściwości urządzenia (sterownik
urządzenia). Stosowne instrukcje zawarte są w sekcjach

Aby zmienić ustawienia

zadania drukowania (Windows)

i

Aby zmienić ustawienia zadania drukowania

(Macintosh)

.

3.

Na karcie Wykończenie (Paper Type/Quality w przypadku niektórych sterowników dla
komputerów Macintosh) wybierz Drukuj na obu stronach.

Uwaga

Jeżeli opcja Drukuj na obu stronach jest wyszarzona lub niedostępna, otwórz właściwości
urządzenia (sterownik urządzenia). Stosowne instrukcje zawarte są w sekcjach

Aby zmienić

ustawienia domyślne we wszystkich programach (Windows)

i

Aby zmienić ustawienia

domyślne we wszystkich programach (Macintosh)

. Na karcie Ustawienia urządzenia lub

Konfiguracja wybierz opcję pozwalającą na ręczne drukowanie dwustronne, a następnie
kliknij przycisk OK. Powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.

W przypadku niektórych sterowników urządzenia lub systemów operacyjnych pewne
funkcje urządzenia mogą nie być dostępne. Informacje na temat funkcji dostępnych dla
danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości urządzenia
(sterownika).

4.

Określ liczbę drukowanych stron na jednym arkuszu jako dwa. Wybierz odpowiednią
opcję zszywania, a następnie kliknij OK.

5.

Wydrukuj broszurę.

6.

Po wydrukowaniu jednej strony, wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok
do czasu zakończenia wydruku broszury.

PLWW

Drukowanie broszur

47

background image

7.

Zbierz wydrukowane strony, obróć je zadrukowaną stroną do dołu i wyprostuj cały stos
papieru.

8.

Umieść ponownie arkusze w podajniku wejściowym, począwszy od strony pierwszej.
Strona pierwsza powinna być ułożona drukiem do dołu, górnym brzegiem w kierunku
urządzenia.

9.

Kliknij przycisk OK (na ekranie) i poczekaj na wydruk drugiej strony.

10. Złóż i zszyj strony.

48

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW