Pomoc usługi HP LaserJet 3030 All in One Printer

background image
background image
background image

urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3020
oraz urządzenie wielofunkcyjne
hp LaserJet 3030

Instrukcja obsługi

background image

Informacje o prawach autorskich

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie
bez wcześniejszego pisemnego
zezwolenia jest zabronione, z wyłączeniem
czynności dozwolonych przez prawa
autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi
firmy HP są wymienione w niniejszym
dokumencie gwarancje wyrażone
oświadczeniami, dołączone do tych
produktów oraz usług. Żadna część
niniejszego dokumentu nie może być
rozumiana jako gwarancja dodatkowa.
Firma HP nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek braki ani
techniczne lub redakcyjne błędy zawarte w
niniejszym dokumencie.

Użytkownikowi urządzenia firmy Hewlett-
Packard, do którego dołączona jest
niniejsza instrukcja obsługi udziela się
licencji na: a) wydrukowanie kopii
niniejszej instrukcji obsługi do
OSOBISTEGO, WEWNĘTRZNEGO lub
FIRMOWEGO użytku z zastrzeżeniem o
nieudostępnianiu do sprzedaży,
odsprzedaży lub innej dystrybucji
drukowanych kopii; i b) umieszczenie
elektronicznej kopii niniejszej instrukcji na
serwerze sieciowym, przy założeniu, że
dostęp do elektronicznej kopii jest
ograniczony tylko do OSOBISTEGO,
WEWNĘTRZNEGO użytku przez
użytkowników urządzenia firmy Hewlett-
Packard, do której odnosi się niniejsza
instrukcja obsługi.

Numer części: Q2665-90911

Edition 1, 10/2003

Znaki towarowe

Adobe® i PostScript® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® i Windows NT® są
zastrzeżonymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym The Open Group.

Wszystkie inne produkty, o których mowa
w tym dokumencie, mogą być znakami
towarowymi ich właścicieli.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

Spis treści

1 Informacje podstawowe

Identyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego hp LaserJet 3020 oraz urządzenia
wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030 ......................................................................................... 2

Zawartość opakowania urządzenia wielofunkcyjnego hp LaserJet 3020 .........................2
Zawartość opakowania urządzenia wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030 .........................3

Funkcje urządzenia wielofunkcyjnego hp LaserJet 3020 oraz urządzenia
wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030 ......................................................................................... 4
Identyfikacja składników sprzętowych ......................................................................................5

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3020 - składniki sprzętowe ...............................5
Składniki sprzętowe urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3030 .............................6

Identyfikacja składników panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego
hp LaserJet 3020 ...................................................................................................................... 7
Identyfikacja składników panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego
hp LaserJet 3030 ...................................................................................................................... 8
Identyfikacja składników oprogramowania ...............................................................................9

Obsługiwane systemy operacyjne .....................................................................................9

Specyfikacje materiałów drukarskich .....................................................................................10

Obsługiwane formaty i gramatury papieru .......................................................................10

2 Zmiana ustawień z poziomu Przybornika HP lub panelu sterowania
urządzenia

Korzystanie z Przybornika HP (systemy Windows) ................................................................15

Obsługiwane systemy operacyjne ...................................................................................15
Obsługiwane przeglądarki ................................................................................................15
Wyświetlanie Przybornika HP .......................................................................................... 15
Sekcje Przybornika HP ..................................................................................................... 16

Korzystanie z panelu sterowania urządzenia .........................................................................18

Drukowanie strony konfiguracji ........................................................................................18
Drukowanie mapy menu panelu sterowania urządzenia .................................................18
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ............................................................19
Zmiana języka wyświetlacza panelu sterowania urządzenia ..........................................19
Zmiana domyślnego formatu materiału ...........................................................................19
Używanie przycisków sterujących głośnością ..................................................................20

3 Drukowanie

Drukowanie przy użyciu ręcznego podawania materiałów ....................................................24

Drukowanie przy użyciu ręcznego podawania materiałów ..............................................24

Wstrzymywanie lub anulowanie zadania drukowania ............................................................25
Sterowniki urządzenia ............................................................................................................. 26

Zmiana ustawień drukowania .......................................................................................... 26

Opis ustawień jakości druku ...................................................................................................28

Chwilowa zmiana ustawień jakości druku .......................................................................28
Zmiana ustawień jakości druku dla wszystkich przyszłych zadań ...................................28
Korzystanie z trybu EconoMode (w celu zaoszczędzenia tonera) ..................................29

PLWW

iii

background image

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów .............................................30

Dostęp do funkcji optymalizacji ........................................................................................30

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu ....................................................31
Wskazówki dotyczące używania materiałów ..........................................................................32

Papier ............................................................................................................................... 32
Tabela najczęściej występujących problemów z materiałami .........................................32
Etykiety ............................................................................................................................. 33
Folie ..................................................................................................................................33
Koperty ............................................................................................................................. 33
Karty i ciężkie materiały .................................................................................................... 34

Wybieranie materiałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) .........................36

Specyfikacje automatycznego podajnika dokumentów (ADF) ........................................36

Drukowanie na kopertach .......................................................................................................37

Drukowanie na jednej kopercie ........................................................................................37
Drukowanie na wielu kopertach .......................................................................................38

Drukowanie na foliach i etykietach ......................................................................................... 40

Drukowanie na foliach lub etykietach ..............................................................................40

Drukowanie na papierze firmowym i formularzach z nadrukiem ...........................................42

Drukowanie na papierze firmowym i formularzach z nadrukiem .....................................42

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na kartach ..................................43

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na kartach ............................43

Drukowanie po obu stronach materiału (ręczne drukowanie dwustronne) ...........................44

Ręczne drukowanie dwustronne ......................................................................................44

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu materiału ...........................................................46

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (system Windows) .....................................46
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Macintosh) ................................................46

Drukowanie broszur ................................................................................................................47

Drukowanie broszur ......................................................................................................... 47

Drukowanie znaków wodnych ................................................................................................ 49

Korzystanie z opcji drukowania znaków wodnych ...........................................................49

4 Kopiowanie

Ładowanie oryginałów do kopiowania ....................................................................................52

Ładowanie oryginałów do płaskiego skanera ..................................................................52
Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) ...................53

Rozpoczynanie kopiowania .................................................................................................... 54
Anulowanie kopiowania .......................................................................................................... 54
Wybór jakości kopii .................................................................................................................55

Dopasowanie jakości kopii dla aktualnego zadania ........................................................55
Określanie domyślnej jakości kopii ..................................................................................55

Zmiana ustawienia jaśniej/ciemniej (kontrastu) .....................................................................56

Aby dopasować ustawienie jaśniej/ciemniej dla bieżącego zadania ..............................56
Aby dopasować domyślne ustawienie jaśniej/ciemniej ...................................................56

Pomniejszanie lub powiększanie kopii ...................................................................................57

Pomniejszanie lub powiększanie kopii dla bieżącego zadania .......................................58
Zmiana domyślnego rozmiaru kopii .................................................................................58

Zmiana ustawień sortowania kopii .........................................................................................60

Zmiana ustawienia sortowania kopii dla bieżącego zadania ...........................................60
Zmiana domyślnego ustawienia sortowania kopii ...........................................................60

Zmiana liczby kopii .................................................................................................................. 61

Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania ..............................................................61
Zmiana domyślnej liczby kopii .......................................................................................... 61

Kopiowanie fotografii, dwustronnych oryginałów lub książek ................................................62

Kopiowanie fotografii ........................................................................................................62
Kopiowanie stosu wielu dwustronnych oryginałów ..........................................................62

iv

PLWW

background image

Kopiowanie książki ...........................................................................................................63

5 Skanowanie

Ładowanie oryginałów do skanowania ...................................................................................66

Ładowanie oryginałów do płaskiego skanera ..................................................................66
Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) ...................67

Informacje na temat metod skanowania ................................................................................68
Skanowanie z poziomu urządzenia (w systemie Windows) ..................................................69

Programowanie przycisku urządzenia Skanowanie do ...................................................69
Skanowanie do programu poczty elektronicznej .............................................................69
Skanowanie do folderu ..................................................................................................... 69

Anulowanie skanowania ......................................................................................................... 71
Skanowanie przy użyciu programu do skanowania hp LaserJet (w systemie
Windows) ................................................................................................................................ 72

Skanowanie do programu poczty elektronicznej .............................................................72
Skanowanie do pliku ........................................................................................................ 73
Skanowanie do innego programu ....................................................................................74
Skanowanie do oprogramowania Readiris OCR .............................................................75

Skanowanie z poziomu urządzenia i programu HP Director (komputery Macintosh)
.................................................................................................................................................. 76

Skanowanie do programu poczty elektronicznej .............................................................76
Skanowanie do pliku ........................................................................................................ 77
Skanowanie do programu ................................................................................................ 77
Skanowanie strona po stronie .......................................................................................... 77

Skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardami TWAIN i WIA
.................................................................................................................................................. 79

Korzystanie z oprogramowania zgodnego ze standardami TWAIN lub WIA ..................79

Skanowanie fotografii lub książki ...........................................................................................81

Skanowanie fotografii .......................................................................................................81
Skanowanie książki ..........................................................................................................81

Skanowanie z wykorzystaniem funkcji OCR ..........................................................................83

Readiris ............................................................................................................................. 83

Rozdzielczość i głębia kolorów skanera .................................................................................84

Wskazówki dotyczące rozdzielczości i głębi kolorów ......................................................84
Głębia kolorów .................................................................................................................. 85

6 Faksowanie

.................................................................................................................................................. 87

7 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia od zewnątrz .....................................................................................90

Czyszczenie części zewnętrznych ...................................................................................90
Aby oczyścić szybę urządzenia ........................................................................................90
Czyszczenie spodu pokrywy ............................................................................................ 91

Czyszczenie ścieżki materiałów .............................................................................................. 92

Czyszczenie ścieżki materiałów .......................................................................................92

Wymiana zespołu rolki pobierającej podajnika ADF ..............................................................93

8 Rozwiązywanie problemów

Urządzenie się nie włącza ...................................................................................................... 98

Czy zasilanie jest podłączone do urządzenia? ................................................................98

Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia pojawiają się czarne linie lub punkty
albo wyświetlacz jest pusty .....................................................................................................99

PLWW

v

background image

Czy urządzenie było narażone na działanie pola elektrycznego bądź
magnetycznego? ..............................................................................................................99

Strony są drukowane, ale są zupełnie puste ........................................................................100

Czy taśma zabezpieczająca znajduje się nadal na kasecie drukującej? ......................100
Czy dokument zawiera puste strony? ............................................................................100
Czy strona konfiguracji drukuje się? ..............................................................................100
Czy prawidłowo włożono oryginał? ................................................................................100

Nie następuje wydruk stron .................................................................................................. 101

Czy na ekranie komputera wyświetlony jest jakiś komunikat? ......................................101
Czy materiały są prawidłowo pobierane do urządzenia? ..............................................101
Czy występują zacięcia materiałów? .............................................................................101
Czy przewód równoległy lub przewód USB (typu A/B) jest sprawny i czy jest on
prawidłowo podłączony? ................................................................................................ 101
Czy na komputerze są zainstalowane inne urządzenia? ...............................................101

Strony zostały wydrukowane, ale wystąpił problem .............................................................102

Czy jakość druku jest niska? .......................................................................................... 102
Czy wydrukowana strona różni się od tej wyświetlanej na ekranie? .............................102
Czy ustawienia urządzenia są odpowiednie do stosowanych materiałów? ..................102

Pojawiają się ekranowe komunikaty o błędach ...................................................................103

Drukarka nie odpowiada/błąd zapisu do portu LPT1 ....................................................103
Nie ma dostępu do portu (port używany przez inną aplikację) ......................................103

Pojawiają się problemy z obsługą papieru ...........................................................................104

Druk jest wykrzywiony .................................................................................................... 104
Jednorazowo pobierana jest więcej niż jedna strona ....................................................104
Urządzenie nie pobiera materiałów z podajnika wejściowego. .....................................104
Materiały są zawijane podczas przesuwania w urządzeniu ..........................................104

Strona wydrukowana różni się od wyświetlanej na ekranie .................................................105

Czy tekst jest nieczytelny, błędny lub niepełny? ............................................................105
Czy brakuje grafiki lub fragmentów tekstu? Czy pojawiają się puste strony?
.........................................................................................................................................105
Czy format strony różni się od formatu na innej urządzeniu? .......................................106
Czy jakość grafiki jest niska? .........................................................................................106

W urządzeniu występują zacięcia materiałów ......................................................................107

Usuwanie zacięć materiału ............................................................................................ 107
Usuwanie innych zacięć materiałów ..............................................................................109
Wskazówki pozwalające uniknąć zacięć materiałów ....................................................109

Jakość druku jest nieodpowiednia .......................................................................................110

Druk zbyt jasny lub wyblakły ..........................................................................................110
Plamki tonera ................................................................................................................. 110
Ubytki .............................................................................................................................. 111
Pionowe linie .................................................................................................................. 111
Szary nalot w tle ............................................................................................................. 112
Rozmazywanie tonera ....................................................................................................112
Sypki toner ...................................................................................................................... 113
Powtarzające się defekty pionowe .................................................................................114
Zniekształcone znaki ......................................................................................................114
Skrzywienie strony .......................................................................................................... 115
Zwijanie się lub fałdowanie ............................................................................................ 115
Zmarszczenia lub zgniecenia .........................................................................................116
Obwódka tonera wokół znaków .....................................................................................116

Na panelu sterowania urządzenia wyświetlane są komunikaty o błędach ..........................117

Postępowanie w przypadku najczęstszych komunikatów o błędach ............................117
Komunikaty o błędach krytycznych ................................................................................117
Komunikaty alarmowe .................................................................................................... 118
Komunikaty ostrzegawcze ............................................................................................. 119

Kopia nie została wydrukowana ........................................................................................... 120

vi

PLWW

background image

Czy materiały są włożone do podajnika wejściowego? .................................................120
Czy prawidłowo włożono oryginał? ................................................................................120

Kopie są puste, brakuje obrazów lub są one wyblakłe ........................................................121

Czy taśma zabezpieczająca została usunięta z kasety drukującej? .............................121
Czy w kasecie drukującej jest już mało tonera? ............................................................121
Czy oryginał jest niskiej jakości? ....................................................................................121
Czy oryginał ma kolorowe tło? .......................................................................................121

Jakość kopii jest nieodpowiednia .........................................................................................122

Zapobieganie problemom .............................................................................................. 122

W automatycznym podajniku dokumentów (ADF) występują zacięcia materiałów
............................................................................................................................................... 123

Typowe miejsca występowania zacięć w automatycznym podajniku
dokumentów (ADF) ........................................................................................................ 123
Usuwanie zacięcia w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) ..........................124

Na kopii widoczne są różnego rodzaju defekty ....................................................................126

Pionowe białe lub wyblakłe smugi .................................................................................126
Puste strony .................................................................................................................... 126
Skopiowany został niewłaściwy oryginał ........................................................................126
Kopia jest zbyt jasna lub ciemna ....................................................................................126
Zbędne linie ....................................................................................................................127
Czarne kropki lub smugi ................................................................................................. 127
Niewyraźny tekst ............................................................................................................ 127
Zmniejszony format ........................................................................................................127

Zeskanowany obraz jest niskiej jakości ...............................................................................128

Czy oryginał jest uprzednio powieloną fotografią lub rysunkiem? .................................128
Czy jakość obrazu poprawia się na wydruku? ...............................................................128
Czy obraz jest wykrzywiony? .........................................................................................128
Czy zeskanowany obraz zawiera plamy, linie, pionowe białe paski lub inne
defekty? ..........................................................................................................................128
Czy grafika wygląda inaczej niż na oryginale? ..............................................................129

Część obrazu nie została zeskanowana ..............................................................................130

Czy prawidłowo włożono oryginał? ................................................................................130
Czy oryginał ma kolorowe tło? .......................................................................................130
Czy oryginał jest dłuższy niż 381 mm? ..........................................................................130
Czy oryginał jest za mały? .............................................................................................. 130
Czy używany jest program HP Director? (tylko komputery Macintosh) .........................130
Czy format materiału jest prawidłowy? ..........................................................................130

Skanowanie trwa zbyt długo .................................................................................................131

Czy rozdzielczość lub głębia kolorów nie została ustawiona na zbyt wysoką
wartość? ......................................................................................................................... 131
Czy w oprogramowaniu ustawiono skanowanie w kolorze? .........................................131
Czy przed rozpoczęciem skanowania wysłano zadanie druku lub kopiowania?
.........................................................................................................................................131
Czy w komputerze ustawiono opcję komunikacji dwukierunkowej? .............................131

Wyświetlane są komunikaty o błędach ................................................................................132

Najczęstsze komunikaty o błędach skanowania ...........................................................132

Jakość zeskanowanego obrazu jest nieodpowiednia ..........................................................133

Zapobieganie problemom .............................................................................................. 133
Puste strony .................................................................................................................... 133
Zeskanowany obraz jest zbyt jasny lub ciemny .............................................................134
Zbędne linie ....................................................................................................................134
Czarne kropki lub smugi ................................................................................................. 134
Niewyraźny tekst ............................................................................................................ 134

PLWW

vii

background image

Załącznik A Specyfikacje

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet 3020/3030 - parametry .............................137

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet 3020/3030 - specyfikacje ...................137

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 – parametry faksu ......................................139
Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet 3020/3030 bateria .....................................140

Załącznik B Informacje dotyczące przepisów

............................................................................................................................................... 141
przepisy FCC ......................................................................................................................... 142
Ustawa o ochronie abonentów telefonicznych (Stany Zjednoczone - hp LaserJet
3030) .....................................................................................................................................143
Wymagania IC CS-03 (hp LaserJet 3030) ...........................................................................144
Informacje dotyczące przepisów dla krajów/regionów Unii Europejskiej (hp LaserJet
3030) .....................................................................................................................................144
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa .............................................................145

Bezpieczeństwo lasera ................................................................................................... 145
Canada DOC regulations ............................................................................................... 145
Laser statement for Finland ........................................................................................... 146
Korean EMI statement ................................................................................................... 146
Australia .......................................................................................................................... 147

Deklaracja zgodności ............................................................................................................ 148
Program ochrony środowiska ...............................................................................................149

Ochrona środowiska naturalnego ..................................................................................149
Wytwarzanie ozonu ........................................................................................................149
Zużycie mocy .................................................................................................................. 149
Zużycie tonera ................................................................................................................149
Zużycie papieru .............................................................................................................. 149
Tworzywa sztuczne ........................................................................................................ 150
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ........................................................150
Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych
HP ................................................................................................................................... 150
Papier ............................................................................................................................. 150
Ograniczenia dotyczące materiałów ..............................................................................150
Nederlands ..................................................................................................................... 151
Więcej informacji ............................................................................................................151

Arkusze danych o bezpieczeñstwie materia³ów ..................................................................152

Załącznik C Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA na urządzenie wielofunkcyjne z serii HP
LaserJet 3020 / 3030 ............................................................................................................153

Załącznik D Części i akcesoria HP

Zamawianie części i akcesoriów hp .....................................................................................156

Tabele części i akcesoriów HP ......................................................................................156

Kasety drukujące HP LaserJet ............................................................................................. 158

Zasady firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów ............................158
Instalacja kasety drukującej ...........................................................................................158
Przechowywanie kaset drukujących ..............................................................................158
Spodziewana żywotność kasety drukującej ..................................................................158
Utylizacja kaset drukujących ..........................................................................................159
Oszczędzanie tonera ...................................................................................................... 159

viii

PLWW

background image

Załącznik E Serwis i pomoc techniczna

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu ..........................................................162

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu ....................................................162

Rozszerzona gwarancja ........................................................................................................ 164
Serwisowy formularz informacyjny .......................................................................................165

Słownik

Indeks

PLWW

ix

background image

x

PLWW

background image

1