HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng trong CD-ROM của thiết bị (Mac)

background image

Để xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng từ CD-ROM chứa phần mềm của thiết bị,

trong hệ điều hành Macintosh, hoàn tất các bước sau.
1. Đặt CD-ROM chứa phần mềm vào ổ đĩa CD trong máy tính của quý vị.
2. Kích đúp vào biểu tượng CD-ROM trên màn hình của Mac.
3. Kích vào thư mục Documentation.
4. Kích đúp vào tập tin User Guide để mở tập tin.

Hình

Một vài phiên bản của hệ điều hành Mac đòi hỏi phải có chương trình đọc Adobe Acrobat

Reader để xem User Guide ở dạng PDF.

90

Chapter 5 Chapter Xử lý Trục trặc

VIWW