HP LaserJet 3030 All in One Printer - Xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng

background image

Xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng

Tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng chứa trong phần Toolbox Help và trong CD phần

mềm đi cùng với HP LaserJet thiết bị đa năng tất cả trong một của quý vị.

Để xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng trong phần

mềm của thiết bị

Nếu quý vị đã cài đặt phần mềm của thiết bị, hãy mở tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng

bằng cách kích User Guide trong menu Help của phần mềm.

Để xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng trong CD-ROM

của thiết bị (Windows)

Nếu quý vị chưa cài đặt phần mềm của thiết bị, quý vị có thể xem tài liệu điện tử Hướng dẫn

Người dùng trên máy tính của quý vị bằng các bước sau đây:
1. Để mở màn hình Welcome, đặt CD-ROM chứa phần mềm của thiết bị trong đĩa quay

CD trong máy tính của quý vị.

Nếu màn hình Welcome không hiển thị, kích Start trên thanh tác vụ (Taskbar) của

chương trình Windows, kích Run, gõ Z:\setup (trong đó Z là tên của ổ đĩa chứa

CD của quư vị), kế đó kích OK.

2. Trên màn hình Welcome, kích vào Documentation.
3. Trong hộp User Guide Viewing Options kích vào PDF Format hay HTML Format để

mở tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng.

Hình

Nếu máy tính của quý vị đang sử dụng Windows 95 quý vị phải có Internet Explorer 4.01

hay mới hơn để xem và in tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng dưới dạng HTML Help. Để

xem và in tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng dưới dạng PDF, quý vị phải có chương

trình đọc Adobe Acrobat Reader cài đặt sẵn trong máy tính của quý vị.

Để xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng trong CD-ROM

của thiết bị (Mac)