HP LaserJet 3030 All in One Printer - Xử lý Trục trặc

background image

Xử lý Trục trặc

Dùng thông tin trong chương này để xử lý những trục trặc thông thường về fax.

● Máy fax của quý vị có được cài đặt đúng cách không?
● Những trục trặc thông thường của fax
● Các trở ngại về nhận fax
● Các trở ngại về fax gởi đi
● các trục trặc về xử lý phương tiện in
● Xem tài liệu điện tử Hướng dẫn Người dùng

VIWW

77

Tiế

ng

Vi

ệt