HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để thay đổi định vị của V.34

background image

Để thay đổi định vị của V.34

1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn All faxes, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn V.34, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn On hay Off, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

66

Chapter 3 Chapter Gởi Fax (cải tiến)

VIWW