HP LaserJet 3030 All in One Printer - In lại fax

background image

In lại fax

Nếu quý vị muốn in lại fax vì ống mực in hết mực hay vì fax đã được in với giấy không đúng

loại, quý vị có thể thử in lại. Chỗ trống của bộ nhớ xác định số lượng thực sự của fax chứa

trong đó để in lại. Trước tiên là những fax gần đây nhất; những fax cũ nhất trong bộ nhớ sẽ

được in sau cùng.
Những fax này được lưu một cách liên tục. In lại những fax này không làm cho chúng bị xóa

mất trong bộ nhớ. Để xóa những fax này trong bộ nhớ, xem

Xóa fax trong bộ nhớ

.