HP LaserJet 3030 All in One Printer - Chèn chỗ ngừng (pause)

background image

Chèn chỗ ngừng (pause)

Quý vị có thể chèn chỗ ngừng (pause) vào số fax mà quý vị quay số hay lập trình cho phím

chỉ cần ấn một lần, cho cách nhập để quay số nhanh, hay cách nhập để quay số cho nhóm.

Các chỗ ngừng thường cần khi quay số quốc tế hay nối với một đường dây bên ngoài.

Ấn nút

NGỪNG

/

QUAY LẠI SỐ CŨ

để chèn chỗ ngừng trong chuỗi số phải quay của quý vị.

Một dấu phẩy (,) hiện ra trong phần hiển thị của bảng điều khiển, cho biết sẽ ngừng tại

điểm này trong chuỗi số phải quay.

Ấn nút

*

liên tiếp cho đến khi W hiện ra trong khung hiển thị của bảng điều khiển, sẽ

khiến cho thiết bị phải chờ cho có âm quay số trước khi quay tiếp phần còn lại của số

điện thoại.

Ấn nút

*

liên tiếp cho đến khi R hiện ra trong khung hiển thị của bảng điều khiển để cho

thiết bị thực hiện một hook flash.

52

Chapter 3 Chapter Gởi Fax (cải tiến)

VIWW