HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để thay đổi âm lượng của tiếng reo

background image

Để thay đổi âm lượng của tiếng reo

Khi thiết bị khởi sự nhận được cuộc gọi, tiếng reo báo tin nghe được rõ ràng. Khoảng thời

gian chuông reo dựa trên khoảng thời gian của kiểu reo của công ty điện thoại địa phương.

Ngầm định do xưởng định sẵn cho âm lượng của tiếng chuông reo là Soft.
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Common settings, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Volume settings, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Ấn nút

>

một lần để chọn Ring volume, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

44

Chapter 2 Chapter Fax (căn bản)

VIWW

background image

5. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Off, Soft, Medium, hay Loud.

6. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để lưu chọn lựa của quý vị.

VIWW

Thay đổi những định vị về âm lượng

45

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

46

Chapter 2 Chapter Fax (căn bản)

VIWW