HP LaserJet 3030 All in One Printer - Định vị số của rings-to-answer

background image

Định vị số của rings-to-answer

Để định vị hay thay đổi số của rings-to-answer, dùng các bước sau đây:
1. Trên bảng điều khiển, ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Recv. setup, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Rings to answer, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng các nút chữ-số để nhập số rings-to-answer, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

VIWW

Thay đổi các định vị rings-to-answer

41

Tiế

ng

Vi

ệt