HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để in tất cả các báo cáo fax

background image

Để in tất cả các báo cáo fax

Dùng các bước sau đây để in tất cả các báo cáo fax:
1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn All fax reports, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

. Thiết bị ra

khỏi các định vị của Menu và in báo cáo.

VIWW

In tất cả báo cáo về fax

75

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

76

Chapter 4 Chapter Các sổ ghi Fax và các Báo cáo

VIWW